At kaste med ris — og hvad med fuglene?

End­nu en gang kom vi til at dis­ku­te­re bryl­lup­stra­di­tio­ner — der er godt nok man­ge — og vi må jo for­hol­de os til dem. Den­ne gang hand­le­de det om at kaste ris efter bru­de­par­ret. Og myten om, at fug­le­nes maver eks­plo­de­rer, når de spi­ser rise­ne, der lig­ger på jor­den. Det synes vi jo er synd — men øjen­syn­lig er det også kun en myte.

Vi over­ve­je­de straks at bede vores gæster om at kaste med fug­le­frø (solsik­ke­frø og lig­nen­de) i ste­det for de død­brin­gen­de ris. Bryllup.dk mener dog at vide, at fug­le­ne sag­tens kan hol­de til det lige­som Skov- og Natursty­rel­sen også har sagt god for tra­di­tio­nen.

Gad vide om myten om de eks­plo­de­ren­de ris­fug­le så ikke kun­ne stam­me fra de dan­ske kor­n­pro­du­cen­ter, som hel­le­re vil sæl­ge korn til dyre­ven­li­ge men­ne­sker rundt om i det dan­ske land?

I øvrigt vil vi så i ste­det ger­ne fra­be­de os sæbe­bob­ler og kon­fet­ti.