Musik i Ringkøbings gader

I dag har solen skin­net over Ring­kø­bing Torv. Ring­kø­bing Han­dels­for­e­ning har i sam­ar­bej­de med Vestjyl­lands Højsko­le og Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le arran­ge­ret en dag med musik i byens gader.

Pavillonen på Ringkøbing Torv, hvorfra der spilles musik sommeren igennem.
Pavil­lo­nen på Ring­kø­bing Torv, hvor­fra der spil­les musik som­me­ren igen­nem.

Efter vi hav­de over­stå­et for­mid­da­gens shop­ping, sat­te vi os ned på tor­vet og nød en læsken­de som­mer­drik mens vi lyt­te­de til Skrald­he­de Stomp fra Vestjyl­lands Højsko­le, der ham­re­de på tøn­der og rap­pe­de i mega­fon. De spil­le­de blandt andet Fabrik af Bik­s­tok Røg­sy­stem.

Skraldhede Stomp spiller på torvet i Ringkøbing.
Skrald­he­de Stomp spil­ler på tor­vet i Ring­kø­bing.

Marim­ba­or­ke­stret var delt op i to orke­stre: et juni­o­r­hold og et seni­o­r­hold, der hver især spil­le­de en ræk­ke num­re. De spil­le­de meget entu­si­a­stisk og hav­de end­da over­skud til selv at nyde fore­stil­lin­gen. Læg mær­ke til, hvor­dan smilet flæk­ker den lil­le musi­kers ansigt i to til­fred­se halv­de­le. Vidun­der­ligt.

Marimbaorkestrets juniorhold spiller.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler.
Marimbaorkestrets juniorhold spiller stadig.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler sta­dig.

Bag­ef­ter spil­le­de seni­o­r­hol­det en ræk­ke num­re. Blandt andet en gan­ske vel­spil­let og ‑oplagt udga­ve af Safri Duos gen­ken­de­li­ge Play­ed Ali­ve (The Bongo Song).

Marimaorkestrets seniorhold spiller Safri Duos Played Alive (The bongo song)
Mari­ma­or­ke­strets seni­o­r­hold spil­ler Safri Duos Play­ed Ali­ve (The Bongo Song)

Musik­da­gen vare­de fra kl. 10 om for­mid­da­gen til kl. 15 alt imens byens hand­len­de holdt læn­ge åbent. De hav­de med garan­ti noget han­del, for gader­ne var tæt­pak­ket med men­ne­sker, så man føl­te sig hen­sat til Århus i myl­dre­ti­den. Ring­kø­bing lever af turi­ster­ne og af han­del — det er der vist ingen tvivl om.

Carpe diem!

I for­bin­del­se med flyt­ning, så kom­mer man jo til at ryd­de op…
Jeg fandt en sed­del i mine gem­mer fra et af mine utal­li­ge job­kur­ser. En rig­tig car­pe diem histo­rie:

Fore­stil dig en bank, der hver mor­gen ind­sæt­ter 86.400 kr. på din kon­to. Den over­fø­rer ikke sal­do­en til næste dag. Hver aften slet­tes det  beløb, du ikke har for­må­et at bru­ge i løbet af dagen.

Hvad vil­le du gøre…? Træk­ke hver en kro­ne ud selv­føl­ge­lig!

Vi har alle sådan en bank… den kal­des TID! Hver mor­gen sæt­tes der 86.400 sekun­der ind på kon­to­en. Hver aften afskri­ver ban­ken — som tab — det du ikke har for­må­et at inve­ste­re i gode for­mål. Sal­do­en over­fø­res ikke til næste dag. Der er ikke mulig­hed for at træk­ke over. Hver dag åbnes en ny kon­to til dig. Hver aften bli­ver sal­do­en slet­tet.

Hvis du ikke får brugt dagens ind­skud, er tabet dit. Der er ingen vej til­ba­ge. Der er ingen mulig­hed for at spa­re op til i mor­gen. Du skal leve nu for det ind­skud du har fået i dag. Inve­ster det, så du får opti­malt udbyt­te i hel­bred, lyk­ke og suc­ces.

Få mest ud af dagen i dag.

For at for­stå vær­di­en af et år — spørg en stu­de­ren­de, som skal gå en klas­se om.
For at for­stå vær­di­en af en time — spørg to elsken­de, som ven­ter på at mødes.
For at for­stå vær­di­en af et minut — spørg en per­son, som ikke nåe­de toget.
For at for­stå vær­di­en af et sekund — spørg en per­son, som lige har und­gå­et en ulyk­ke.
For at for­stå vær­di­en af et mil­li­se­kund — spørg en per­son, som vandt sølv ved de Olym­pi­ske Lege.

Værds­æt hvert øje­blik du har! Og værds­æt det end­nu mere, ved at dele tiden med én, som er noget gan­ske sær­ligt for dig — én som er til­stræk­ke­lig spe­ci­el for dig til at dele din tid med.

Og husk,  at tiden ikke ven­ter på nogen! I går er histo­rie. I mor­gen er et myste­ri­um. Dagen i dag er en gave — lev den i dag!