Cos’ nothing compares to youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Jeg glem­mer, hvad jeg har i min musik­sam­ling, især efter at al vores musik er ble­vet digi­ta­li­se­ret. Jeg har ikke som tid­li­ge­re mulig­hed for at se CD’en på en hyl­de, tage den frem og blad­re i cove­ret. Der­for var glæ­den stor her til aften, da Ulrik plud­se­lig fandt Sine­ad O’Con­nor (I do not want what I haven’t got) frem.

Jeg køb­te den på kas­set­tebånd da den udkom i 1990, men kort tid efter for­svandt den under en cykel­tur på Hær­vej­en i 8. klas­se. Den blev hur­tig erstat­tet med et nyt kas­set­tebånd og er ble­vet råspil­let på mit tee­na­ge­væ­rel­se i  8.–9. klas­se. I 10. klas­se køb­te jeg et Pio­ne­er mini­an­læg i Bil­ka og fik der­med for før­ste gang en CD-afspil­ler. Min mor gav mig Sine­ad O’Con­nor på CD, og det er grun­den til, at jeg nu kan fin­de den frem fra gem­mer­ne. For kas­set­tebån­de­ne har jeg kas­se­ret for længst. Not­hing Com­pa­res 2 U er og bli­ver Sine­ads hit og jeg kun­ne sta­dig syn­ge med på san­gen snart 20 år efter.

(Og så bli­ver jeg lige helt svedt over, at tiden er gået så hur­tigt…).

I får også lige et gen­syn med skin­he­ad Sine­ad, som jo gjor­de sig meget bemær­ket med sit ultra­kor­te hår i en tid, hvor hår skul­le være stort, per­ma­nen­tet og fyldt med hår­lak. San­gen stop­per desvær­re meget abrupt.

 

It’s been seven hours + fif­te­en days
sin­ce u took your love away
I go out eve­ry night + sle­ep all day
sin­ce u took your love away
sin­ce u been gone I can do wha­te­ver I want
I can see who­me­ver I choo­se
I can eat my din­ner in a fan­cy restau­rant
but not­hing
I said not­hing can take away the­se blu­es,
‘cos not­hing com­pa­res
not­hing com­pa­res 2 u

it’s been so lone­ly wit­hout u here
like a bird wit­hout a song
not­hing can stop the­se lone­ly tears from fal­ling
tell me baby whe­re did I go wrong
I could put my arms aro­und eve­ry boy I see
but they’d only remind me of you
I went to the doctor guess what he told me
guess what he told me
he said girl u bet­ter have fun
no mat­ter what u do
but he’s a fool
‘cos not­hing com­pa­res
not­hing com­pa­res 2 u

all the flowers that u plan­ted mama
in the back yard
all died when u went away
I know that living with u baby was some­ti­mes hard
but I’m wil­ling to give it ano­t­her try
‘cos not­hing com­pa­res
not­hing com­pa­res 2 u

Retro-lykken er…

at spi­se blod­pøl­se med sirup og drik­ke Squash på dåse. Og så lyt­te til Øst­kyst Hust­lers’ “Ver­dens Læng­ste Rap”. Det har vi nem­lig lige gjort og nydt det.