Musik i Ringkøbings gader

I dag har solen skin­net over Ring­kø­bing Torv. Ring­kø­bing Han­dels­for­e­ning har i sam­ar­bej­de med Vestjyl­lands Højsko­le og Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le arran­ge­ret en dag med musik i byens gader.

Pavillonen på Ringkøbing Torv, hvorfra der spilles musik sommeren igennem.
Pavil­lo­nen på Ring­kø­bing Torv, hvor­fra der spil­les musik som­me­ren igen­nem.

Efter vi hav­de over­stå­et for­mid­da­gens shop­ping, sat­te vi os ned på tor­vet og nød en læsken­de som­mer­drik mens vi lyt­te­de til Skrald­he­de Stomp fra Vestjyl­lands Højsko­le, der ham­re­de på tøn­der og rap­pe­de i mega­fon. De spil­le­de blandt andet Fabrik af Bik­s­tok Røg­sy­stem.

Skraldhede Stomp spiller på torvet i Ringkøbing.
Skrald­he­de Stomp spil­ler på tor­vet i Ring­kø­bing.

Marim­ba­or­ke­stret var delt op i to orke­stre: et juni­o­r­hold og et seni­o­r­hold, der hver især spil­le­de en ræk­ke num­re. De spil­le­de meget entu­si­a­stisk og hav­de end­da over­skud til selv at nyde fore­stil­lin­gen. Læg mær­ke til, hvor­dan smilet flæk­ker den lil­le musi­kers ansigt i to til­fred­se halv­de­le. Vidun­der­ligt.

Marimbaorkestrets juniorhold spiller.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler.
Marimbaorkestrets juniorhold spiller stadig.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler sta­dig.

Bag­ef­ter spil­le­de seni­o­r­hol­det en ræk­ke num­re. Blandt andet en gan­ske vel­spil­let og ‑oplagt udga­ve af Safri Duos gen­ken­de­li­ge Play­ed Ali­ve (The Bongo Song).

Marimaorkestrets seniorhold spiller Safri Duos Played Alive (The bongo song)
Mari­ma­or­ke­strets seni­o­r­hold spil­ler Safri Duos Play­ed Ali­ve (The Bongo Song)

Musik­da­gen vare­de fra kl. 10 om for­mid­da­gen til kl. 15 alt imens byens hand­len­de holdt læn­ge åbent. De hav­de med garan­ti noget han­del, for gader­ne var tæt­pak­ket med men­ne­sker, så man føl­te sig hen­sat til Århus i myl­dre­ti­den. Ring­kø­bing lever af turi­ster­ne og af han­del — det er der vist ingen tvivl om.

Lørdag aften stampede vi i takt

Musik­hu­set her i Århus hav­de i lør­dags den sto­re ære at kun­ne byde Ulrik og Male­ne Høy­er Kold inden­for til en fore­stil­ling med percus­sion-ensem­blet Stomp. Vi hav­de givet os selv en mid­dag på Restau­rant Rich­ter og en fore­stil­ling i Musik­hu­set i bryl­lups­ga­ve, så lør­dag aften sad vi spænd­te som små børn og klap­pe­de hin­an­den på låre­ne og vid­ste fak­tisk ikke helt, hvad vi skul­le for­ven­te af de næste par timers sce­ne­op­træ­den.

8 mænd og kvin­der slog, feje­de, klik­ke­de, knip­se­de, tram­pe­de, stam­pe­de, løb og sprang over sce­nen i et hek­tisk show, der invol­ve­re­de en mas­se dag­lig­dags gen­stan­de, som alle afgav en eller anden form for lyd. For folk med ryt­me i krop­pen var det svært at sid­de stil­le — kan jeg per­son­ligt skri­ve under på.

Der blev spil­let på alt fra feje­ko­ste, pla­stikpo­ser, iso­le­rings­rør, storm­ligh­te­re, bil­fæl­ge, metals­pan­de, køk­ken­va­ske (med vand), svup­pe­re og meget andet. Meget kre­a­tivt, meget ryt­misk og meget hek­tisk. Jeg sad bag­ef­ter til­ba­ge med en for­nem­mel­se af, at det hele var lige en tand for jazzet — at ryt­mer­ne aldrig helt fik tid til at fin­de vej helt ind og sæt­te sig. At det hand­le­de om på kor­test tid at demon­stre­re så man­ge for­skel­li­ge ryt­mi­ske vari­a­tio­ner som muligt.

Det sam­le­de ind­tryk af afte­nen var meget blan­det. Påklæd­nin­gen var meget pun­ket, musik­ken var stærkt inspi­re­ret af sam­ba og kar­ne­val, det musi­ske udtryk var meget jazzet og sce­nes­howet var en blan­ding af klov­ne­ri, mili­tær excercits med kosteskaf­ter, kampsport og bal­le­t­ag­tig løben-rundt-mel­lem-hin­an­den.

Hel­dig­vis slut­te­de ekstra­num­re­ne afte­nen af med at ind­dra­ge publi­kum i en grad, hvor 1.000 men­ne­sker klap­pe­de i sin­drig takt med den karis­ma­ti­ske Stam­per på sce­nen. Jeg kan anbe­fa­le et Stomp-show, men husk at tage øre­prop­per med. Ski­sta­ve, der bli­ver tævet imod olie­tøn­der lar­mer!