Weekend med ild og sværdkamp

Den­ne wee­kend har stå­et i de pri­mi­ti­ve ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingun­ga. Det var Male­nes før­ste ople­vel­se med en spej­der­lejr. Hun kla­re­de den med bra­vour. Jeg er så stolt af hen­de!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spej­der­ne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingun­ga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­den­de at til­brin­ge et døgns tid i hin­an­dens sel­skab.

Som man kan se på bil­le­der­ne her­over, så more­de vi os og til­brag­te en mas­se tid omkring bålet med at lære hin­an­den at ken­de, lave mad over bål, snak­ke gam­le spej­der­hi­sto­ri­er, dis­ku­te­re kla­nens frem­tid og stra­te­gi­en for at få fle­re med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bej­de på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­tak­te os på Face­book, sen­de en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller læg­ge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­ba­ge til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­re­de igen lør­dag efter­mid­dag og brug­te der­på resten af lør­da­gen på at ind­hen­te det ener­gi- og søvnun­der­skud, der var opstå­et efter før­ste uge på arbej­de og en lej­r­tur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­vel­se af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Dan­mark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåe­de at tage en del bil­le­der af de kæm­pen­de kri­ge­re, der ivrigt opild­ne­de til­sku­er­ne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster hav­de en mulig­hed for at for­stå, hvad der fore­gik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­te­ne og kig­ge­de på vikin­ge­smyk­ker, ‑sværd, skjol­de, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desvær­re begynd­te det at reg­ne midt under opto­get, der brag­te en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valg­te at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi hav­de (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev eni­ge med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

En række sindssygt langt ude godnathistorier

For et styk­ke tid siden fandt vi en fol­der for lyd­bø­ger på Ring­kø­bing-Skjern Bibli­o­tek. Den hen­vi­ste os til en lyd­bogs­por­tal — som jeg ikke kan fin­de et link til nu — der viste os vide­re til KlørKonge.dk.

Klør Kon­ge er et nyt, dansk MP3-for­lag, der sig­ter efter at udgi­ve gra­tis histo­ri­er på lyd. Hele webs­i­den er byg­get op omkring en (sandsynligvis/forhåbentlig) fik­tiv histo­rie om den ungarsk-fød­te rake­tin­ge­ni­ør Eigil Soyuz, der har ansat de tre klor­o­nau­ter Boris Boll-Johan­sen, Tho­mas Holm­bäck og Bos­sy Bo. De tre fly­ver rundt om vores dej­li­ge jord og smi­der tun­ge lyd­fi­ler (MP3-filer) med gode histo­ri­er ned, så vi alle kan lyt­te til dem.

På siden kan man lige nu abon­ne­re på tre podcasts med hen­holds­vis sinds­sygt langt ude god­nat­hi­sto­ri­er fra Århus og  sinds­sygt langt ude god­nat­hi­sto­ri­er fra Køben­havn og så en ræk­ke bonus­hi­sto­ri­er, der hed­der 3 x Fjol.

Vi har kun hørt histo­ri­er­ne fra Århus og læst al tekst­ma­te­ri­a­let om for­la­get Klør Kon­ge — men hvis histo­ri­er­ne om Køben­havn og de ekstra histo­ri­er hol­der stan­dar­den, så er der lagt op til god under­hold­ning med solid rod i en even­tyr­ver­den befol­ket af trol­de, prin­ses­ser og zom­bie­vikin­ger.

Histo­ri­er­ne er vel­o­p­lag­te, lyd­ef­fek­ter­ne er velvalg­te og ikke mindst er web­s­i­tet vel­teg­net og skre­vet.

Her fra de vest­li­ge kyster kan vi anbe­fa­le Klør Kon­ge.