Bølgen af LCHF har ramt os

I Dan­mark er der for tiden en LCHF– og Palæ­obølge. Den har varet i et godt stykke tid nu. Vi er ende­lig sprun­get på den i troen på et bedre liv.

LCHF står for Low Carb, High Fat. Altså en kal­o­ri­e­fat­tig  og fed­trig kost. Det bety­der et far­vel til ris, pasta, kar­to­f­ler, slik, etc. og sam­ti­dig et Ja, tak til fed creme frai­che, græsk yog­hurt, rig­tig smør, fløde, etc. Sam­ti­dig opfor­drer bogen til at spise mas­ser af grønt sam­men med den fed­trige kost.

Jeg, Ulrik, fik bogen “LCHF — spis dig mæt og glad” i jule­gave og vi er nu så småt star­tet på at prøve en kost­om­læg­ning med bogen i bag­hån­den. Den er skre­vet af Mad­ban­dit­ten (Jane Faer­ber) og du kan læse mere om bogen her.

Ind­til videre har LCHF-omstillingen her­hjemme stået på siden lige før nytår 2014 (dvs. knap 14 dage nu) og vi føler alle­rede nu, at det vir­ker som lovet: Min­dre træt­hed samt større og læn­gere mæthed.

Vi hol­der ved — og du hører sik­kert mere om det.

Julekalender — 23. december

Sid­ste arbejds­dag før ferien. Dej­ligt. Så er der lidt mere end en uge til jeg skal på arbejde igen. Det bli­ver en skøn uge med Eva, Malene og resten af fami­lien i for­skel­lige dele af landet.

I løbet af måne­den har vi set TV 2’s jule­ka­len­der Lud­vig og jule­man­den. Det har været gan­ske under­hol­dende at se en jule­ka­len­der, der skal fore­stille at foregå i Nord­jyl­land. Jule­ka­len­de­ren fore­går på Børg­lum Klo­ster og hand­ler om, at biskop Stygge Krum­pen for­sø­ger at komme til­bage til livet efter 500 år som spøgelse.

Jule­ka­len­de­ren er præ­cis som den skal være: jule­hyg­gen er i fare, vores bør­ne­helte gør alt, hvad de kan for at redde den og det går natur­lig­vis som det skal (tør jeg godt spå alle­rede inden sid­ste afsnit er rul­let over skær­men) selv om det i skri­vende stund ser rig­tig, rig­tig sort ud for vore helte.

Der er både hyg­ge­lige stun­der, hvor fami­lien laver jule­pynt og udde­ler kram­mere. Der er sjove stun­der, hvor seri­ens klovne siger noget pin­ligt eller mor­somt, så vi kan få let­tet stem­nin­gen. Og så er der de dra­ma­ti­ske stun­der, hvor Stygge Krum­pen i Andreas Bos skik­kelse spre­der skræk og uhygge i hjer­terne hos vore helte.

Andreas Bo gør det rig­tig godt i rol­len som den beryg­tede biskop med stor­heds­v­an­vid og pla­ner om at ofre fami­lie­hyg­gen på det evige livs alter.

Der­i­mod er jeg ikke over­be­vist af dia­lo­gen og instruk­tio­nen i serien. Fra tid til anden skal sce­nerne bæres igen­nem af kro­p­s­sprog og usagte ting. Men det vir­ker bare ikke altid. Af og til fal­der det helt fra hin­an­den, når en sæt­ning slut­ter midt i luf­ten og ikke bli­ver gre­bet af medsku­e­spil­lere (eller instruk­tø­ren). Jeg synes, det sker for tit i serien og det ærg­rer mig.

En af de sku­e­spil­lere, der til gen­gæld bærer igen­nem hele vejen, er Hans Hol­te­gaard, der spil­ler den ind­fødte ven­delbo Hen­ning. Han byder de nytil­flyt­tede på Børg­lum vel­kom­men på sit bed­ste ven­del­bo­mål og for­sø­ger at hjælpe dem med at bestyre Børg­lum Klo­ster og leve op til alle traditionerne:

Nå, do ka’ ent’ hiel håel styer på dit vaske­tøw? Håer do ellers styer på jywl­fæ­sten, der ska hål­les på freja?

Det er dej­ligt at høre ven­del­bo­mål på lands­dæk­kende tv og Hans Hol­te­gaard er en tro­vær­dig repræ­sen­tant for den stovte og gæve ven­delbo. Hvis du ikke har set Lud­vig og jule­man­den endnu, så har du sta­dig chan­cen i mor­gen efter­mid­dag for at se, hvor­dan det hele ender. Og for­hå­bent­lig høre Hen­ning sætte et nord­jysk punk­tum for dette års julekalender.