Tag-arkiv: pendler

Jeg har taget nyt arbejde hos Ørskov Web i Skjern

Malene anty­dede det i går og jeg skrev det på Jaiku før nytår: jeg har sagt op hos Dan­ske Bank, da jeg nu er ble­vet ansat hos reklame-, marketing-, organisationsudviklings-, web– og meget andet –virk­som­he­den Ørskov A/S, der lig­ger i Skjern. Jeg star­ter i afde­lin­gen Ørskov Web som front-end-udvikler.

Det lyk­ke­des mig at være til sam­tale d. 22. decem­ber, mod­tage til­bud om ansæt­telse d. 23. decem­ber (på vej på jule­fe­rie, skrive under på kon­trakt d. 29. decem­ber og sige op hos Dan­ske Bank d. 30. decem­ber såle­des at jeg nu kan fra­træde med udgan­gen af januar og der­med til­træde med ind­gan­gen af februar.

Jeg glæ­der mig meget til at starte på et nyt job hos en virk­som­hed der er væsens­for­skel­lig fra Dan­ske Bank på mange områ­der: Først og frem­mest på stør­relse og pla­ce­ring. Pla­ce­rin­gen i Skjern bety­der, at jeg nu ende­lig i prak­sis flyt­ter til Ring­kø­bing for at bo sam­men med Malene. Der­med er det slut med at være pend­leræg­te­par (fedt ord!), som hun skrev i går. Det bety­der, at jeg nu ende­lig skal have flyt­tet de sid­ste ting fra kæl­de­ren i Tilst til vores fæl­les lej­lig­hed i Ring­kø­bing. Jeg glæ­der mig til vi skal bo sam­men igen.

Jeg kom­mer helt sik­kert også til at savne mine gode kol­le­gaer fra Dan­ske Bank og mulig­vis også de excel­lente arbejds­for­hold, der fin­des i finans­bran­chen. Det er svært at finde dem bedre.

Med min­dre, natur­lig­vis, at jeg kan lokke Ørskov til at pakke min arbejds­plads ind i sprød bacon. Det top­per vist alt. Også bacons­naps.

Nå, det blev vist lige tid til at gå i seng.

Værelse i Ringkøbing

Jeg har fået arbejde i Hvide Sande, så i den nær­me­ste frem­tid skal vi rykke telt­pæ­lene op og flytte til Ring­kø­bing. Ind­til videre har jeg fået mig et værelse (fak­tisk to) med eget bade­væ­relse og køk­ken i Ring­kø­bing City. Så sjovt er det nem­lig ikke at pendle fra Århus til Hvide Sande hver dag.

Nu skal jeg bare køre til Århus fre­dag efter­mid­dag og til­bage til Ring­kø­bing søn­dag aften. Jeg var i Ring­kø­bing i fre­dags med nogle ting, så sådan kom­mer jeg til at bo i et lille stykke tid…

Pendlerbolig i Ringkøbing

Jeg ken­der ikke rig­tig nogen i Ring­kø­bing og omegn, så jeg er åben for udvi­del­ser i net­vær­ket :-)