Tag-arkiv: sne

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det komme til at inde­holde rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arkivet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. januar 2009

Der er flere bil­le­der efter lin­ket… Læs resten

Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt skyde en hvid pil efter den tredje hvide jule­af­ten på stribe:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sikre på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lunde påli­de­lige. Det ser ud til, at jeg må skuffe dem, der havde håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­ende to år, for chan­cen for den tre­die hvide jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skulle vi dog lige have lov at finde snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste snerydning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skrabe og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­boen, der var ude for at lufte hunden), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­ren har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!

Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­ren 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­skerne — ikke mindst os. Der­for skyndte vi os over til vores hjælp­somme nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han havde mulig­hed for at hjælpe os med den per­nible kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kunne han hel­dig­vis godt — så et par timer senere var vi igen sik­kert kørende. Hurra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Karsten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på havebordet
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mørke uden blitz

Det sid­ste bil­lede er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­tide med lang luk­ke­tid og ingen blitz :)

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kolde vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måneder.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nogle dej­lige vin­ter– og sne­bil­le­der, som du kan se ovenfor.

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­derne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­dende er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­rige gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pakke’ op mod kanten.

Malene studerer en våge i isen.
Malene stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget større omfang læn­gere ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et stykke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et stykke is.

Og så lidt bio­logi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­lene, der oftest er meget far­ve­strå­lende tro­pe­fugle. Her­hjemme kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt– og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­dige at have kame­raet fremme, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lille våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
Endnu et bil­lede af den lille isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stille på en sten.