Hjemmelavet kakaoessens — del 1

Vi har købt en for­fær­de­lig koge­bog. “Fri­stel­ser af Cho­ko­la­de” fra Par­ra­gon Books. For det før­ste er den dår­ligt, hur­tigt og sju­sket over­sat fra engelsk. For det andet kan man ikke se, hvem der har skre­vet den. For det tred­je kan ISBN-num­me­ret ikke fin­des på bogpriser.dk. For det fjer­de koste­de den vist 30,- kr. i Net­to. Og for det fem­te er den pro­p­fuld af fan­ta­stisk lækre opskrif­ter på cho­ko­la­de­des­ser­ter, ‑kager, ‑småka­ger, ‑is og ‑kon­fekt. En helt igen­nem afsky­e­lig bog.

Opskrif­ter­ne er ful­de af den engel­ske målen­hed “cup” — og vi ejer ikke et ene­ste måle­bæ­ger med en “cup”-angivelse. Det viser sig, at en cup vand sva­rer til 237 mil­li­li­ter vand. Så er det jo bare med at kom­me i gang med en lom­me­reg­ner og gan­ge op.

Lige ind­til det slår een, at en cup mel ikke vejer det sam­me som en cup vand eller en cup suk­ker — lige som 1 deci­li­ter mel hel­ler ikke vejer det sam­me som en deci­li­ter vand eller suk­ker.

Da vi løb igen­nem ingre­di­ens­li­ster­ne i bogen, opda­ge­de vi en inter­es­sant ingre­di­ens: cho­ko­la­de­es­sens. Hvad er det? Har I nogen­sin­de hørt om det før? Jeg kan fin­de enkel­te engelsk­spro­ge­de opskrif­ter, hvor “cho­co­la­te extra­ct” bli­ver brugt — men jeg har end­nu til gode at fin­de en opskrift på selv at lave cho­ko­la­de­es­sens.

Der­for kaste­de jeg mig ud i at lave en cho­ko­la­de­es­sens selv. Jeg for­tal­te mig selv, at det måt­te være meget som at lave en vanil­le­es­sens (eller vanilleud­træk), som jeg tid­li­ge­re har gjort.

Så jeg køb­te en por­tion rå kaka­obøn­ner hos Netspiren.dk, afskal­le­de dem og put­te­de de små styk­ker i et syl­te­tøjs­glas og fyld­te glas­set med vod­ka. Jeg har ingen anel­se om for­hol­det mel­lem kaka­obøn­ner og vod­ka, så nu har jeg put­ter 50–60 gram afskal­le­de bøn­ner glas­set og fyldt ca. 300–350 ml vod­ka deri. Nu skal det sik­kert stå i en 3–6 måne­der og træk­ke. Der­ef­ter vil jeg tro, at jeg kan begyn­de at bru­ge af det.

Men når udtræk­ket / essen­sen / snap­sen er klar, hvad kan jeg så bru­ge det til? Jo, iføl­ge klo­ge hove­d­er, så bru­ger man kaka­o­es­sens (der også kal­des cho­ko­la­de­es­sens, eller på engelsk “cho­co­la­te extra­ct”) i mad­lav­ning og bag­værk til at til­fø­je en end­nu stær­ke­re cho­ko­la­des­mag.

Jeg er spændt på at duf­te til glas­sets ind­hold, når det er klar om nog­le måne­der. Lige nu vil jeg nøjes med at se far­ven skif­te, når bøn­ner­ne afgi­ver smag og far­ve. Så må jeg tæn­ke mig til resten.

Kogebog for alle sanser

Jeg har ende­lig ind­løst mit bog­ga­ve­kort, som jeg fik i jule­ga­ve. Det dæk­ke­de lige til den fan­ta­sti­ske koge­bog: Køk­ken­re­vo­lu­tion for hele fami­li­en, skre­vet af Oscar Uma­hro Cado­gan og hans 13-åri­ge sted­dat­ter Tel­ma Pil Jes­per­sen.

Jeg har tid­li­ge­re fået anbe­fa­let Køk­ken­re­vo­lu­tion på høje hæle også skre­vet af Oscar. Så val­get stod mel­lem de to kogebø­ger, da jeg stod i Bog & Papir i Ring­kø­bing. Den så bare så ind­by­den­de ud og efter at have blad­ret den igen­nem er jeg ble­vet vildt inspi­re­ret! Bogen er opdelt i inspi­re­ren­de og over­sku­e­li­ge tema­er, det sam­me gæl­der for opskrif­ter­ne.

Ind­til vide­re er det ble­vet til Tomatsup­pe, der både er stærk, sød og lidt syr­lig. Jeg glæ­der mig til at afprø­ve fle­re af opskrif­ter­ne!!

Endnu en vintersuppe

Jeg har fun­det Hen­rik Boserups lil­le sor­te koge­bog ‘MAD’ frem fra gem­mer­ne. En rig­tig god sam­ling opskrif­ter, hvis man i for­vej­en kan lave mad. Det er nem­lig ikke megen hjælp man får til mæng­der og frem­gangs­må­der.

Jeg er vild med sup­per, så jeg prø­ve­de en ny her til aften. Den kan bestemt anbe­fa­les. Vi fik stegt, røget flæsk til.

Opskrif­ten er skre­vet direk­te af fra koge­bo­gen, men kan også fin­des på Boserups egen side. Det i paren­tes er mine egne til­fø­jel­ser.

Gulerod/avocadosuppe

  • gule­rød­der i fine små styk­ker (jeg tog 3 sto­re gule­rød­der)
  • (en por­re)
  • hak­ket hvid­løg (2 fed)
  • oli­veno­lie
  • vand eller bou­il­lon (jeg tog en grønt­sags­bou­il­lon)
  • avo­ca­do , ½ per per­son (jeg tog 2 små)
  • youg­hurt
  • tomat
  • kryd­derurt (jeg hav­de noget per­sil­le i fry­se­ren)
  • salt og peber

Sautér gule­rød­der, (por­rer) og hvid­løg i oli­en. Skal ikke tage far­ve. På med væsken. Sim­rer i 5 min. (Jeg gav det nok 10 min.)

Afhæn­gig af avo­ca­do­ens moden­hed og dit ønske om kon­si­stens, hak­kes, piskes eller blen­des den i sup­pen. (De avo­ca­do­er jeg hav­de købt var ret hår­de, så jeg kog­te dem med gule­rød­der­ne de sid­ste 5 min. og blen­de­de det hele med en stavb­len­der. Til sidst mon­te­res youg­hur­ten i sup­pen (på dansk: hæld en lil­le klat youg­hurt oven i sup­pen). Smag til med salt og peber. Tomat og urt oven­på.

Scanning af gulerod/avocadosuppe fra Henrik Boserups Mad (den sorte).
Scan­ning af gulerod/avocadosuppe fra Hen­rik Boserups ‘Mad’ (den sor­te).