En ny kunstform — Kutiman laver pladen ThruYOU

I løbet af de sid­ste 2 uger har Kuti­mans pla­de­pro­jekt ThruY­OU været en tur igen­nem blog­os­fæ­ren. Han har nem­lig lavet et fæno­me­nalt styk­ke musi­kalsk sam­ple­ar­bej­de. På YouTu­be har han down­lo­a­det en mas­se video­er og snup­pet stum­per fra dem, som han der­ef­ter har brugt til at lave hen­holds­vis lyd og bil­ledsi­de til EP’en ThruY­OU. Album­met består af 7 num­re i stilar­ten dub og bre­ak­be­at.

Hans album beskri­ves som en ny kun­start — en ret stor udta­lel­se, synes jeg nok. Gan­ske vist har det sand­syn­lig­vis været et stort arbej­de at klip­pe og kli­stre i det sto­re udbud af video på YouTu­be, men grund­læg­gen­de gør han ikke andet end DJs og hip-hop-pro­du­ce­re har gjort de sid­ste 25–30 år: Fin­der stum­per, der lyder læk­kert sam­men og sæt­ter det der­ef­ter sam­men til noget nyt.

Kuti­man bru­ger med andre ord både lyd- og video­samp­les som grundsub­stans i ste­det for blot at bru­ge lyd. Hans helt sto­re bedrift består dog i at bru­ge samp­les, der stam­mer fra en art Open Sour­ce-kata­log, YouTu­be. Han bru­ger andre men­ne­skers kre­a­ti­ve kræf­ter og byg­ger der­ef­ter oven­på. At stå på skul­dre­ne af — frem­for at stjæ­le andres kre­a­ti­ve arbej­de. Og det er utro­ligt, hvad der kan fin­des af musik­s­tum­per der­u­de, når alle YouTu­be-bru­ge­re har mulig­hed for at leve­re råma­te­ri­a­le til pla­den.

Hvad enten man kan lide musiks­ti­len eller ej, så vil jeg sige, at Kuti­man skal have ros for det sto­re musi­kal­ske kli­stre­ar­bej­de, der er fore­gå­et. Han har vir­ke­lig et godt ryt­misk øre — hvil­ket jeg ger­ne vil demon­stre­re ved at give dig mulig­he­den for at høre num­me­ret I’m New fra pla­den Thru You.

Læs mere om Kuti­man på hans MyS­pa­ce.

via Boing Boing Gad­gets, Pro­cra­sti­ne­e­ring, LabCon­fi­den­ti­al og Dansk Dyna­mit.

Opda­te­ring: Man kan down­lo­a­de ThruY­OU via Bit­tor­rent — nogen har taget sig tid til at down­lo­a­de video­er og rip­pe lyden. Tak for det.

Musicalen The Producers i Musikteatret i Holstebro

Bare lige en hur­tig notits her i 11. time. Vi har været i Musik­te­a­tret i Holste­bro for at se musi­ca­len The Pro­du­cers. Det kom­mer til at koste os noget nat­te­søvn, men til gen­gæld var det en god ople­vel­se.

Fore­stil­lin­gen har en for­tid som både film, bog og musi­cal skre­vet af Mel Brooks og Tho­mas Mee­han, og hand­ler om to pro­du­ce­re, Max Bia­ly­sto­ck og Leopold Bloom, der for­sø­ger at opsæt­te det stør­ste flop i Bro­adways histo­rie. Det skal ikke være nogen hem­me­lig­hed, at det ikke går, som de ønsker.

Det var en dej­lig fore­stil­ling med mas­ser af livs­glæ­de, iro­ni, skam­løs sar­kas­me, respekt­lø­se kari­ka­tu­rer af nazi­ster og homo­seksu­el­le. Og mas­ser af liv på sce­nen.

Melo­di­er­ne var ikke spe­ci­elt øre­hæn­gen­de og tek­ster­ne var svæ­re at høre, hvor vi sad — desvær­re. Lige præ­cis de dele må siges at være ret cen­tra­le, når man ser og hører en musi­cal.

Alt i alt en fin ople­vel­se på en gan­ske almin­de­lig ons­dag aften.

Hvad er kristent sexlegetøj?

Avi­sen Vestjyl­land skrev i sid­ste uge:

Kri­sten coun­try og sexle­ge­tøj under sam­me tag.

Hvad er kri­stent sexle­ge­tøj? Og kan man bli­ve spændt fast med et bibel­bæl­te?

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for den­ne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Svigermors drøm

Og nej, det er ikke Ulrik, selv om han er ret dej­lig 🙂 Det er såmænd årets vin­der af dansk Melo­di Grand Prix…

Og ja, jeg er også vild med Melo­di Grand Prix! Jeg sid­der dog ikke læn­ge­re med min lil­le bånd­op­ta­ger og opta­ger san­ge­ne live fra TV eller køber musik­ken bag­ef­ter 🙂 Men jeg vil ger­ne se det, lave ske­ma over san­ge­ne, skri­ve kom­men­ta­rer og lave en Top 3.

I går gik hele min Top 3 vide­re til femi­si­na­len (som søde Bir­te Kjær fik sagt) og min favo­rit vandt. At det så åben­bart også var jury­ens og book­ma­ker­nes favo­rit ane­de jeg ikke. Jeg syn­tes bare, at det var en god sang og at ham Brin­ck var en super­char­mør. Held og lyk­ke til ham den 12. maj og for­hå­ben­lig også den 14. maj!

Musikken fra World of Goo gratis tilgængeligt

For snart 14 dage siden skrev jeg om spil­let Wor­ld of Goo til Nin­ten­do Wii. I går læste jeg så nyhe­den om, at Kyle Gab­ler — der er den ene del af spil­fir­ma­et 2D Boy, der har udgi­vet Wor­ld of Goo — har fri­gi­vet musik­ken fra Wor­ld of Goo til gra­tis down­lo­ad.

Musik­ken er hen­tet fra hele Kyle Gab­lers kar­ri­e­re som musi­ker og hen­ter inspira­tion i man­ge, MANGE for­skel­li­ge gen­rer. Som han selv skri­ver:

Influ­en­ces inclu­de Dan­ny Elf­man, Van­ge­lis, Ber­nard Her­r­mann, Hans Zim­mer, Ennio Mor­ri­co­ne, and all the big movie guys. I grew up liste­ning to them, and they remain a big influ­en­ce in eve­ryt­hing I wri­te.” — Kyle Gab­ler, http://kylegabler.com/WorldOfGooSoundtrack/

Men ikke nok med det. Der er også et num­mer, der oprin­de­ligt blev skre­vet til et spil til den før­ste Nin­ten­do 8‑bit kon­sol (NES).

18. My Vir­tu­al Wor­ld of Goo Cor­pora­tion
Ori­gi­nal­ly writ­ten for a fri­end’s NES game Dik­ki Paingu­in.”

Jeg sid­der sta­dig og lyt­ter til musik­ken. Den min­der mig om stem­nin­gen i lydsi­den til spil­le­ne Worms og Can­non Fod­der. Jeg bli­ver helt nostal­gisk og kan kun sige “Tak, Kyle Gab­ler”.

Link: Wor­ld of Goo Sound­tra­ck hos Kyle Gab­ler fra 2D Boy.

Ting, der ikke passer sammen

Det­te ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­stro­ps til­ba­ge­ven­den­de ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­den­de, tan­ke­væk­ken­de, flot­te, musi­kal­ske — eller fle­re af dis­se på sam­me tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spæn­den­de.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høy­er Kold og synes, at alle dis­se ting er spæn­den­de. Så pas­ser de jo meget godt sam­men.

  1. En jazzet cover-udga­ve af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihan­na. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spin­ner’s Clash of the Cover Songs.
  2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestem­me mig for, hvil­ket af bil­le­der­ne, jeg synes bedst om. Bil­le­der­ne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
  3. Hvad kan man fan­ge i en flad­gru­be?
  4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­ti­cs.
  5. En sol­dat fra Star Wars på afve­je. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Brug BonkEnc til musikfilkonvertering

Male­ne skrev for nylig, at hun hav­de købt en iPod Nano. I den for­bin­del­se er det jo nær­mest en selv­føl­ge, at hun også bru­ger iTu­nes. Nu er pro­ble­met bare, at vi har rip­pet al vores musik til FLAC-for­ma­tet, som Sque­eze­Cen­ter er vild med. FLAC rimer der­i­mod ikke ret godt på iTu­nes. Det bety­der, at hvis Male­ne ønsker at få noget af al den gode musik, vi har købt både sam­men og hver for sig gen­nem åre­ne, så er det nød­ven­digt, at kon­ver­te­re FLAC-filer­ne til noget, der kan læses og for­stå­es af iTu­nes.

Nu har jeg efter­hån­den brugt en del timer på at lede efter et pro­gram, der gør det let, hur­tigt og bru­ger­ven­ligt at kon­ver­te­re fra et åbent for­mat (FLAC, Ogg, etc.) til et luk­ket for­mat, som iTu­nes er i stand til at for­stå (til­sy­ne­la­den­de helst noget AAC).

I den for­bin­del­se vil jeg ger­ne lige dele mine erfa­rin­ger med resten af ver­den: iPod Nano 4G for­står ikke Ogg Vor­bis-for­ma­tet, så det kan ikke beta­le sig at kon­ver­te­re til Ogg Vor­bis med pro­gram­met ogg­dro­pXPd, der ellers kla­rer opga­ven vha. drag-and-drop.

Jeg har der­for prø­vet med for­skel­li­ge andre pro­gram­mer og er nået frem til at kon­ver­te­rin­gen kan kla­res rime­ligt sim­pelt med Bon­kEnc, som både er gra­tis og rime­ligt let­til­gæn­ge­ligt.

Når filen er over­sat kan den hel­dig­vis kopi­e­res til iPod’en vha. en ræk­ke for­skel­li­ge pro­gram­mer. Jeg opda­ge­de, at det ikke var noget pro­blem at træk­ke en musik­fil fra en map­pe på skri­ve­bor­det og ind i iTu­nes. Der­ef­ter kopi­e­rer iTu­nes filen ind på iPod’en og den er klar til afspil­ning.

Hvis man ger­ne vil kla­re sig uden iTu­nes (som jeg har en stærk trang til), så kan det lade sig gøre at bru­ge både Floo­la og Sha­rePod til at kopi­e­re musik­fi­len med. Beg­ge pro­gram­mer kla­rer opga­ven gan­ske udmær­ket.

Det var dagens tip til musi­kel­ske­re, der bru­ger FLAC til arki­ve­ring og ger­ne vil bru­ge iPod til afspil­ning: kon­ver­te­ring fra FLAC til AAC kan kla­res vha. Bon­kEnc og der­ef­ter kopi­e­ring til iPod med Sha­rePod eller Floo­la.

Hvis nogen ved, om man kan kon­ver­te­re til Ogg Vor­bis og bru­ge det på iPod, så er de vel­kom­ne til at læg­ge en kom­men­tar. Og hvis I vil høre mere om hvor­dan man kan leve med både Sque­eze­Cen­ter og iTu­nes instal­le­ret, så skriv ger­ne en kom­men­tar.

Fløjl og honning til øregangene

Jeg fik en Cre­a­ti­ve mp3-afspil­ler af Ulrik i jule­ga­ve, men det var ikke nok for fru Kold, så jeg smed nog­le jule­ga­ve­pen­ge oveni og byt­te­de den til en iPod Nano og en Nike+ iPod Sport Kit til løbe­sko­e­ne.

Her til aften har jeg så prø­vet at shop­pe på iTu­nes. Det blev til et helt album med Justin Nozuka — Hol­ly, som jeg læn­ge har ønsket mig. En ung japansk-cana­disk gut, som syn­ger fan­ta­stisk!! Og så skul­le jeg lige have en sang med The Cine­ma­tic Orche­stra — Bre­at­he. Jeg hør­te den i De Sor­te Spej­de­re en efter­mid­dag på vej til Århus og var helt for­tryl­let, så jeg måt­te hur­tigt fin­de ud af, hvem der sang. Hør den her og svæv!