Gratis koncert med Rasmus Skov Borring i Musikhuset

Om to timer og 10 minut­ter er vi bæn­ket i Musik­hu­sets café for at høre musik — gra­tis flø­de for ører­ne. Det er end­nu en gang Ras­mus Skov Bor­ring, der står for under­hold­nin­gen.

Vi har to gan­ge tid­li­ge­re hørt hans gra­tis kon­cer­ter i Musik­hu­sets café og det inspi­re­re­de os blandt andet til at købe hans før­ste CD “Soli­loquy” fra 2005 med egne kom­po­si­tio­ner for pia­no. I aften gæl­der det hans anden pla­de “Den Dan­ske Sang”, der inde­hol­der Ras­mus’ egne for­tolk­nin­ger af den dan­ske sangskat — i over­ve­jen­de grad Højsko­lesang­bo­gen.

Vi glæ­der os til at lyt­te til et par timers vel­lyd i sel­skab med andre lige­sin­de­de. Og måske har vi en ny CD med hjem…

Upda­te: Og vi fik købt en CD med hjem. Cho­ko­la­de for øre­gan­ge­ne!

Rasmus Skov Borring CD-cover

Musikalske indlæg henviser vi til pianisten

Hvis I, kære gæster til vor bryl­lups­re­cep­tion, har fest­li­ge ind­læg, som invol­ve­rer musi­kalsk under­læg­ning, så vil vi ger­ne hen­vi­se til dagens pia­nist, Ben­ny Wag­ner. Ben­ny vil ger­ne vide på for­hånd, om der er num­re, han skal være klar til at inklu­de­re i sit reper­toi­re.

Hans tele­fon­num­mer og e‑mailadresse fin­des på hjem­mesi­den http://bennywagner.dk.

38 minutters ventetid i bilen i Assentoft

Male­ne prø­ve­de sin næsten fær­di­ge bru­dekjo­le i Assen­toft i dag. Jeg var kørt med, da vi hav­de en afta­le med min lil­le­bror Hei­ne hos Jør­gen & Jør­gi­ne i Aal­borg Stor­cen­ter sene­re på dagen, så jeg kun­ne prø­ve, beta­le og hen­te mit bryl­lup­støj. Og da vi trods alt for­sø­ger at over­hol­de enkel­te tra­di­tio­ner, sad jeg i bilen mens Male­ne prø­ve­de kjo­len og fik lavet afta­ler om de sid­ste til­ret­nin­ger. Jeg ven­te­de i 38 minut­ter i den ste­gen­de sol i en kog­hed Toy­o­ta Aven­sis midt i Kronjyl­land.

Omtrent lige så under­hol­den­de som at se maling tør­re, vil jeg tro, så jeg hav­de med­bragt Dan Browns gan­ske for­trin­li­ge roman Mor­de­risk Bed­rag (engelsk titel: Decep­tion Point), så jeg kun­ne få tiden til at gå med noget for­nuf­tigt. Jeg skub­be­de bil­sæ­det helt til­ba­ge, tog mine san­da­ler af, skru­e­de lidt op for auto­mo­bilets cd-spil­ler, åbne­de bogen og begra­ve­de mig i sider­ne og vup­ti! Så var der gået en halv time med at lyt­te til Stel­la Pola­ris’ før­ste opsam­ling Stel­la Pola­ris 2005 (som jeg net­op har købt på Spot 07) og læse poli­tisk aktionro­man. Assen­toft er ikke så slem alli­ge­vel 🙂

Og min kom­men­de brud bli­ver så fan­ta­stisk smuk — siger hun. Jeg har jo ikke set noget af hen­des tøj end­nu…