Vestjylland går i fisk

I går star­te­de Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiske­ri. Så jeg vil lige benyt­te lej­lig­he­den til at gøre lidt rek­la­me.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du fin­de fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­næ­re ople­vel­ser for hele fami­li­en – både sto­re og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­ge­de fisk på bor­det. Har du lyst til at snu­se til ukend­te inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opda­ge nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare bli­ve bed­re, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­ti­ge, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiske­ri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­ter­ne fore­går i Hvi­de San­de i aften og er fuldt boo­k­et op — nem­lig sus­hi-kur­sus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med — ikke at der skul­le lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sus­hi-kur­sus er der sta­dig plads på sus­hi-kur­set i Holste­bro på søn­dag d. 13. sep­tem­ber.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjek­ke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direk­te til de for­skel­li­ge fiske­re­la­te­re­de akti­vi­te­ter.

Vi tager kame­ra med i aften, så der skal nok bli­ve nog­le fine sus­hi-moti­ver til et sene­re blo­gind­læg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fug­le, så der er også ople­vel­ser for fug­le­in­ter­es­se­re­de

Weekend med ild og sværdkamp

Den­ne wee­kend har stå­et i de pri­mi­ti­ve ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingun­ga. Det var Male­nes før­ste ople­vel­se med en spej­der­lejr. Hun kla­re­de den med bra­vour. Jeg er så stolt af hen­de!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spej­der­ne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingun­ga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­den­de at til­brin­ge et døgns tid i hin­an­dens sel­skab.

Som man kan se på bil­le­der­ne her­over, så more­de vi os og til­brag­te en mas­se tid omkring bålet med at lære hin­an­den at ken­de, lave mad over bål, snak­ke gam­le spej­der­hi­sto­ri­er, dis­ku­te­re kla­nens frem­tid og stra­te­gi­en for at få fle­re med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bej­de på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­tak­te os på Face­book, sen­de en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller læg­ge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­ba­ge til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­re­de igen lør­dag efter­mid­dag og brug­te der­på resten af lør­da­gen på at ind­hen­te det ener­gi- og søvnun­der­skud, der var opstå­et efter før­ste uge på arbej­de og en lej­r­tur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­vel­se af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Dan­mark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåe­de at tage en del bil­le­der af de kæm­pen­de kri­ge­re, der ivrigt opild­ne­de til­sku­er­ne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster hav­de en mulig­hed for at for­stå, hvad der fore­gik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­te­ne og kig­ge­de på vikin­ge­smyk­ker, ‑sværd, skjol­de, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desvær­re begynd­te det at reg­ne midt under opto­get, der brag­te en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valg­te at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi hav­de (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev eni­ge med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Øm i bener’n — pilgrimsvandring om Ringkøbing Fjord

I går hav­de jeg den sto­re for­nø­jel­se at være med på før­ste del af den pil­grims­van­dring rundt om Ring­kø­bing Fjord, som Turist­grup­pen Vestjyl­land og Viborg Pil­grims­cen­trum har sam­ar­bej­det om at arran­ge­re. Hele turen er ca. 120 km lang, jeg nøje­des dog med at gå ca. 20 km fra Ring­kø­bing kir­ke til Nr. Lyng­vig fyr.

Turen star­te­de i Ring­kø­bing kir­ke med mor­genan­dagt. Kl. 10.30 begynd­te vi at gå langs fjor­den til Søn­der­vig og der­fra ad Vest­ky­st­ru­ten til Nr. Lyng­vig fyr. Vi blev mødt af et par byger, men ikke noget, der ikke kun­ne hol­des ude af et godt sæt regntøj. Under­vejs holdt vi stør­re og min­dre pau­ser blandt andet ved Gl. Sogn kir­ke, hvor vi fik et rundstyk­ke og en kop kaf­fe. Kl. 16.45 ankom vi til Nr. Lyng­vig fyr, træt­te og ømme i bene­ne — men gla­de!

Det var en fan­ta­stisk tur! Bare at gå og gå. Gå i stil­hed. Gå og tale sam­men. Dele livs­hi­sto­ri­er. Stop­pe op for at se på en gulds­purv, der bade­de i en vand­pyt. Stop­pe op for at se en lang ræk­ke som­mer­fug­lel­ar­ver der mave­de sig hen over stien. Stop­pe op for at høre gøgen. Gå og syn­ge. Luk­ke øjne­ne og nyde for­års­so­len. Stop­pe op i livet og bare nyde at være.

Pil­grims­van­dring behø­ver ikke at være den sto­re tur ad pil­grims­ru­ten El Cami­no til San­ti­a­go de Com­po­stela, det kan også være en tur fra kir­ke til kir­ke her­hjem­me i Dan­mark, eller ad Hær­vej­en.

Du kan nå at være med end­nu, turen slut­ter på fre­dag. Efter pla­ner­ne gen­ta­ges van­drin­gen næste år i uge 21. Og jeg kan kun anbe­fa­le det!

Pilgrimsvandring om Ringkøbing fjord - udsigt til kitesurfere
Pil­grims­van­dring om Ring­kø­bing fjord — udsigt til kite­sur­fe­re

En ny roverklan har set dagens lys

I dag har Male­ne og jeg været til stif­ten­de klan­ting i rover­kla­nen, som hed­der Klan Waingun­ga. Det bety­der, at jeg nu har beslut­tet at træk­ke KFUM-uni­for­men på igen og aktivt invol­ve­re mig i spej­der­ar­bej­det.

Det er en ny ople­vel­se for Male­ne at begi­ve sig ind i spej­der­u­ni­ver­set, men for mig var det et glæ­de­ligt gen­hør med udtryk som Roland-kur­sus, rove­re, tve­jer, bål­kap­per, kor­p­set og man­ge andre. Vi var til møde her i Ring­kø­bing hos en lokal spej­der, der hav­de invi­te­ret os til et møde med klan­le­der Niels Juhl og kor­p­s­kon­su­lent Lia­ne Brandt fra De Grøn­ne Spej­de­re i Hor­sens. De under­holdt i et par timer om hvor­dan de i Hor­sens dri­ver en rover­klan med fokus på voks­ne spej­de­re. En klan, hvor man kan være med og have gode spej­dero­p­le­vel­ser i ste­det for kun at få spej­der­le­dero­p­le­vel­ser.

Det var net­op ide­en om en klan for voks­ne spej­de­re med fokus på spej­dero­p­le­vel­ser­ne, der var oplæg­get til en ny klan i Ring­kø­bing-områ­det. Da vi var sam­let fra tre for­skel­li­ge grup­per i Vestjyl­land, blev det dog hur­tigt beslut­tet, at vi skal for­sø­ge os med en distrikt­s­klan — alt­så en klan for hele distrik­tet, der hed­der Lun­de­næs Len Distrikt.

Ind­til vi mod­ta­ger refe­ra­tet (og jeg kan huske alle detal­jer­ne), så kan jeg ori­en­te­re om, at efter­å­rets pro­gram for kla­nen kom­mer til at bestå i blandt andet en tur til det naturs­køn­ne områ­de Nymøl­le­da­len ved Ring­kø­bing, del­ta­gel­se i Euro­pæ­isk Mid­delal­der­festi­val i Hor­sens sam­men med Klan Rag­na­rok (tak for invi­ta­tio­nen til Niels og Lia­ne!), snap­se­frem­stil­ling og del­ta­gel­se i JOTA/JOTI 2009 samt Land­stræf  20:09 i Ski­ve. Det skal nok bli­ve et inter­es­sant efter­år.

Hvis du er nuvæ­ren­de eller tid­li­ge­re vok­sen spej­der (fra 17 år og opef­ter) i Vestjyl­land og har lyst til at få nog­le gode spej­dero­p­le­vel­ser sam­men med andre voks­ne lige­sin­de­de, så er du meget vel­kom­men til at hen­ven­de dig. Vi stil­ler ingen krav om, at du er eller har været med­lem af KFUM-spej­der­ne i Dan­mark. For os hand­ler det om den gode spej­dero­p­le­vel­se og det gode samvær med andre. Hvis du føler dig til­talt af oven­stå­en­de, så hold dig ikke til­ba­ge — vi sva­rer på mail eller tele­fon. Vi vil elske at høre fra dig!

Og for jer, der undrer jer over, hvad Waingun­ga bety­der, så er det vist på tide at fin­de Rudy­ard Kiplings Jung­le­bo­gen frem: Waingun­ga er flo­den, hvor­om Kipling skri­ver, at når tør­ken efter­hån­den udtør­rer alle vand­hul­ler og små vand­løb, var der kun vand i flo­den Waingun­ga. For at alle dyrear­ter kun­ne over­le­ve, vedt­og man at Waingun­ga var dét fri­sted, hvor alle dyr kun­ne ophol­de sig uden frygt for at bli­ve ædt. Her var fred og for­dra­ge­lig­hed og en mas­se akti­vi­tet. Sådan håber vi, vores klan bli­ver!

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­ge­de Mere­te Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måt­te bru­ge et eller fle­re bil­le­der, som hun hav­de fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­me­re for pil­grims­van­drin­ger­ne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­mesi­de. Van­drin­ger­ne fin­der sted i for­bin­del­se med temau­gen om van­dre­tu­re i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­ti­ve Com­mons-licen­sen Attri­bu­tion-Non­Com­merci­al-Sha­re­A­li­ke, der bety­der, at man(!) må bru­ge bil­le­der­ne, hvis bru­gen lever op til føl­gen­de krav:

  • Navn­gi­vel­se (Nav­net på foto­gra­fen skal frem­gå)
  • Ikke-kom­merci­el brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tje­ne pen­ge)
  • Del på sam­me vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­ti­ve vær­ker, så skal dis­se fri­gi­ves under sam­me vil­kår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Den­ne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kom­merci­elt sig­te på betin­gel­se af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­ren­de vil­kår. Andre kan down­lo­a­de og spre­de dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sæt­te, ændre og for­fat­te nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­ren­de licens, hvor­for enhver bear­bej­del­se også vil for­bli­ve ikke-kom­merci­el.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stil­le sind over, at der er nogen, der har glæ­de af de bil­le­der vi går og tager.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjyl­land

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­la­me for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sun­de Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af det­te og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i fle­re år frem­over). I uge 21 er tema­et Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil ople­ve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­e­ne frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lan­ge sand­stran­de eller mærk hedens spe­ci­el­le atmos­fæ­re på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur dan­ne ram­men om din akti­ve ferie.

Du væl­ger selv om du vil føl­ge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lan­ge van­dre­tu­re med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de man­ge arran­ge­re­de ture i uge 21. Van­dre­sti­er igen­nem stor­slå­et natur med rigt plan­te- og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­bel­se. Til dig med lyst til at sli­de på van­dre­støv­ler­ne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lan­ge van­dre­tu­re.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjor­de og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt ret­te sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­er­ne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­di­ge natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sen­de og bero­li­gen­de for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­ri­en. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skri­ve til mig i kom­men­tar­fel­tet.

Der­u­d­over er der temau­ger­ne

  • Fiske­ri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fug­le i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til dis­se kom­mer sene­re, men du kan læse om uger­ne på qualitytime.dk.

Vesterhavet

I dag vil­le jeg ønske, at jeg hav­de haft et kame­ra med. Eller at jeg kun­ne have haft jer med!

Lige efter arbej­de gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stil­le ned. Bøl­ger­ne bru­se­de ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­te­de med arme­ne og fik en mas­se måger til at fly­ve. Jeg luk­ke­de øjne­ne og lyt­te­de til bøl­ger­ne. Jeg stod på en høj klit og spej­de­de ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­le­de. Jeg fik tårer i øjne­ne. Jeg fik bob­ler i maven af glæ­de. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­ri­et, de vil­de sky­er og den pink­far­ve­de hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vester­ha­vet…

Helse- & wellness-messe i Lyne Hallen

I efter­mid­dags drog vi ‘søn­den­fjords’ til Lyne for at besø­ge hel­se- og wel­l­ness-mes­sen. På væg­ge­ne i hal­len hang der rek­la­mer for de loka­le virk­som­he­der, bl.a. Kvong Pro­duk­t­han­del og en eller anden lokal kar­tof­fel­fa­brik, så det var meget ‘ekso­tisk’. Jeg har tid­li­ge­re været til hel­se­mes­ser i Aal­borg og Århus, hvor der ple­jer at være et meget stort frem­mø­de, så jeg var meget over­ra­sket over al den sving­plads der var. De er nok ikke så alter­na­ti­ve her­u­de vest på…

Vi star­te­de besø­get med et fored­rag med Lone Katrin Han­sen, kendt fra Kanal 4’s ‘Jag­ten på den 6. sans’, som for­tal­te om sine ople­vel­ser i pro­gram­met. Bag­ef­ter gav hun små demon­stra­tio­ner på clair­voy­an­ce. Til­hø­rer­ne lån­te hen­de en gen­stand (smyk­ke e.l.), som de hav­de gået med gen­nem læn­ge­re tid, hvor­ef­ter hun kun­ne sige en mas­se klo­ge ord om eje­ren og den­nes liv. Jeg synes som altid, at det er spæn­den­de at over­væ­re alter­na­ti­ve ting. Ulrik var der­i­mod lidt skep­tisk.

Udover at jeg fik mig en clair­voy­an­ce-ses­sion, så køb­te vi dis­se uund­vær­li­ge ting:

En Xensus hoved­mas­sa­gepind. Man bli­ver så salig efter en gang mas­sa­ge med sådan én.

En pak­ke eng­le­kort, som iføl­ge ind­lægs­sed­len “giver et her og nu bil­le­de af den situation/udvikling/proces/problematik, som du er i gang med lige nu”. Jeg køb­te dem for­di, jeg tid­li­ge­re er stødt på dem og for­di de er så fine.

Det var så lør­da­gens kul­tur­til­bud, som vi bed på. God wee­kend!

Rugbrød, æblerov og vikinger

Så fik jeg det ende­lig gjort!

I man­ge år har jeg kig­get på lækre rug­brøds­op­skrif­ter og tænkt: “Det vil jeg også prø­ve at bage en dag!”. Nu har jeg ende­lig taget mig sam­men til at lave rug­brød helt fra bun­den. Ikke noget med en Amo-brød­blan­ding, men med min egen egen sur­dej. Det føles godt at pro­du­ce­re selv 🙂 Og det sma­ger til­med godt!

I skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des for resul­ta­tet…

Vi har nydt solen i wee­ken­den og gjort gla­de­ligt brug af vores over­dæk­ke­de ter­ras­se eller have­stue om man vil. Her­fra kan man føl­ge med i Ring­kø­bings pul­se­ren­de liv og hol­de øje med, hvor man­ge der er taget på lør­dag­sind­køb ud fra antal­let af par­ke­re­de biler. På græs­plæ­nen, som I måske kan skim­te i bag­grun­den, har vi to fine æble­træ­er, som vi har glæ­de af i den­ne tid. Vi skal dog være hur­tig ude og hen­te æbler, for vores nabo­er fyl­der deres rola­tor­kur­ve op, inden dug­gen er for­dam­pet.

I dag har vi været til til­flyt­te­rar­ran­ge­ment. Først til formiddagskaffe/te/rundstykker på Fahl Kro, hvor vi tryk­ke­de hånd med sel­ve­ste borg­meste­ren. Her­ef­ter en tur i Bork Vikin­ge­havn, som er et mini Hjerl Hede, bare med vikin­ger. Hen­de på bil­le­det her­un­der, var ikke én af de vikin­ger vi mød­te, selv­om hun ser lidt far­lig ud 🙂

Koncert med Caroline Henderson

I aften skal jeg ople­ve det vestjy­ske kul­tur­liv… Mine ører skal for­kæ­les med dej­lig jazz fra Caro­li­ne Hen­der­son i Vostrup Tea­ter- og Musik­hus, som er ble­vet udråbt som Årets For­e­ning 2008! Jo jo, de kan skam også ude i det mør­ke Vestjyl­land 🙂

Det lig­ger vest for Tarm ud til Ring­kø­bing Fjord, så det bli­ver en halv times køre­tur i for mig ukendt land.

Jeg har desvær­re ikke kame­ra­et i min vare­tægt i den­ne uge (vores dele­barn), så jeg må se, om jeg kan tryl­le med mit mobil­ka­me­ra…