En ny roverklan har set dagens lys

I dag har Male­ne og jeg været til stif­ten­de klan­ting i rover­kla­nen, som hed­der Klan Waingun­ga. Det bety­der, at jeg nu har beslut­tet at træk­ke KFUM-uni­for­men på igen og aktivt invol­ve­re mig i spej­der­ar­bej­det.

Det er en ny ople­vel­se for Male­ne at begi­ve sig ind i spej­der­u­ni­ver­set, men for mig var det et glæ­de­ligt gen­hør med udtryk som Roland-kur­sus, rove­re, tve­jer, bål­kap­per, kor­p­set og man­ge andre. Vi var til møde her i Ring­kø­bing hos en lokal spej­der, der hav­de invi­te­ret os til et møde med klan­le­der Niels Juhl og kor­p­s­kon­su­lent Lia­ne Brandt fra De Grøn­ne Spej­de­re i Hor­sens. De under­holdt i et par timer om hvor­dan de i Hor­sens dri­ver en rover­klan med fokus på voks­ne spej­de­re. En klan, hvor man kan være med og have gode spej­dero­p­le­vel­ser i ste­det for kun at få spej­der­le­dero­p­le­vel­ser.

Det var net­op ide­en om en klan for voks­ne spej­de­re med fokus på spej­dero­p­le­vel­ser­ne, der var oplæg­get til en ny klan i Ring­kø­bing-områ­det. Da vi var sam­let fra tre for­skel­li­ge grup­per i Vestjyl­land, blev det dog hur­tigt beslut­tet, at vi skal for­sø­ge os med en distrikt­s­klan — alt­så en klan for hele distrik­tet, der hed­der Lun­de­næs Len Distrikt.

Ind­til vi mod­ta­ger refe­ra­tet (og jeg kan huske alle detal­jer­ne), så kan jeg ori­en­te­re om, at efter­å­rets pro­gram for kla­nen kom­mer til at bestå i blandt andet en tur til det naturs­køn­ne områ­de Nymøl­le­da­len ved Ring­kø­bing, del­ta­gel­se i Euro­pæ­isk Mid­delal­der­festi­val i Hor­sens sam­men med Klan Rag­na­rok (tak for invi­ta­tio­nen til Niels og Lia­ne!), snap­se­frem­stil­ling og del­ta­gel­se i JOTA/JOTI 2009 samt Land­stræf  20:09 i Ski­ve. Det skal nok bli­ve et inter­es­sant efter­år.

Hvis du er nuvæ­ren­de eller tid­li­ge­re vok­sen spej­der (fra 17 år og opef­ter) i Vestjyl­land og har lyst til at få nog­le gode spej­dero­p­le­vel­ser sam­men med andre voks­ne lige­sin­de­de, så er du meget vel­kom­men til at hen­ven­de dig. Vi stil­ler ingen krav om, at du er eller har været med­lem af KFUM-spej­der­ne i Dan­mark. For os hand­ler det om den gode spej­dero­p­le­vel­se og det gode samvær med andre. Hvis du føler dig til­talt af oven­stå­en­de, så hold dig ikke til­ba­ge — vi sva­rer på mail eller tele­fon. Vi vil elske at høre fra dig!

Og for jer, der undrer jer over, hvad Waingun­ga bety­der, så er det vist på tide at fin­de Rudy­ard Kiplings Jung­le­bo­gen frem: Waingun­ga er flo­den, hvor­om Kipling skri­ver, at når tør­ken efter­hån­den udtør­rer alle vand­hul­ler og små vand­løb, var der kun vand i flo­den Waingun­ga. For at alle dyrear­ter kun­ne over­le­ve, vedt­og man at Waingun­ga var dét fri­sted, hvor alle dyr kun­ne ophol­de sig uden frygt for at bli­ve ædt. Her var fred og for­dra­ge­lig­hed og en mas­se akti­vi­tet. Sådan håber vi, vores klan bli­ver!

Lukket for kommentarer.