Tag-arkiv: ris

Opskrift på risdessert med svesker

I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la mande. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gende og nærende grød. Sve­skerne hjæl­per maven på vej i denne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul.

Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der en opskrift. Læs resten

Joakim har offentliggjort billeder

Joakim har offent­lig­gjort en række bil­le­der fra vores bryl­lup. De kan ses i hans SmugMug-galleri. Og mens vi ven­ter på, at vores offi­ci­elle foto­gra­fer ven­der hjem fra ferie, så vi kan få fat i alle portræt­bil­le­derne af gæsterne og bru­de­par­ret, sid­der vi og sor­te­rer i bil­le­der. Vi skal jo finde et godt bil­lede, som kan bru­ges til takkekortet.

 

Jeg faldt eksem­pel­vis lige over det, hvor risene vir­ke­lig har fået fart på. Foto­gra­fen er Rolf. Det gæl­der jo i øvrigt sta­dig, at hvis du har bil­le­der fra vores bryl­lup, så mod­ta­ger vi gerne en kopi.

At kaste med ris — og hvad med fuglene?

Endnu en gang kom vi til at dis­ku­tere bryl­lup­stra­di­tio­ner — der er godt nok mange — og vi må jo for­holde os til dem. Denne gang hand­lede det om at kaste ris efter bru­de­par­ret. Og myten om, at fug­le­nes maver eks­plo­de­rer, når de spi­ser risene, der lig­ger på jor­den. Det synes vi jo er synd — men øjen­syn­lig er det også kun en myte.

Vi over­ve­jede straks at bede vores gæster om at kaste med fug­le­frø (solsik­ke­frø og lig­nende) i ste­det for de død­brin­gende ris. Bryllup.dk mener dog at vide, at fug­lene sag­tens kan holde til det lige­som Skov– og Natursty­rel­sen også har sagt god for traditionen.

Gad vide om myten om de eks­plo­de­rende ris­fugle så ikke kunne stamme fra de dan­ske kor­n­pro­du­cen­ter, som hel­lere vil sælge korn til dyre­ven­lige men­ne­sker rundt om i det dan­ske land?

I øvrigt vil vi så i ste­det gerne fra­bede os sæbe­bob­ler og konfetti.