Er traditioner vigtige?

Hjem­me hos os har vi dis­ku­te­ret, om det er vig­tigt at føl­ge tra­di­tio­ner for­di de er tra­di­tio­ner — eller om man skal føl­ge dem for­di de er roman­ti­ske?

Helt kon­kret dre­jer det sig om tra­di­tio­ner­ne, der siger, at brudg­om­men ikke må se bru­dens kjo­le (eller bru­den på sel­ve dagen) før beg­ge par­ter står i kir­ken. Men er det vig­tigt? Hvad er argu­men­ter­ne (tra­di­tions­bund­ne eller roman­ti­ske) for at man ikke må se hin­an­den før man står i kir­ken?

Jeg fin­der det en smu­le under­ligt, at man som et intel­li­gent, velud­dan­net, moder­ne men­ne­ske skal føl­ge tra­di­tio­ner­ne bare for­di de er der. Jeg er af den opfat­tel­se, at det er i orden at stil­le spørgs­mål og udfor­dre gam­le måder at gøre tin­ge­ne på.

Så jeg spør­ger lige den dan­ske blogs­fæ­re: Skal man føl­ge tra­di­tio­ner­ne for­di de er der og for­di vores histo­ri­ske bag­grund balan­ce­rer på dem og for­di de er en stærk del af vor kul­tur? Eller skal man se igen­nem fin­gre­ne med de tra­di­tio­ner, der bli­ver besvær­li­ge, synes gam­mel­dags eller måske end­da stri­der imod vores måde at leve sam­men på?

Jeg har min hold­ning og Male­ne har hen­des — men hvad siger I andre? Kom­men­ta­rer mod­ta­ges ger­ne!

4 Replies to “Er traditioner vigtige?”

  1. Tjaa. Jeg er lidt med blan­de­de følel­ser lige net­op på det felt. For der er de mere harm­lø­se tra­di­tio­ner, så som “du må ikke se kjo­len før..bla bla” og husk at klip­pe strøm­per. Dem kan man lige så godt få over­stå­et. Og så er der dem der bare er irri­te­ren­de at man skal op på sto­len og kys hver gang en eller anden fuld fami­lie­med­lem slår på et glas. Skul­le jeg have en bryl­lups fest så vil­le jeg nok pålæg­ge mine gæster enten helt at lade være med skå på glas/tallerken eller i det mind­ste gøre det i meget begræn­set omfang. Men det skal jeg jo hel­dig­vis ikke tæn­ke på da Camil­la og mig blev gift rime­lig hem­ligt 🙂

    Men tra­di­tio­ner er lidt noget pjat hvis man ser på det som et dan­net velud­dan­net men­ne­ske, men på den anden side er det en del af vores kul­tu­rel­le over­le­ve­ring. Jeg vil­le nok føl­ge dem hvis jeg var dig, om ikke andet så for at være på god fod med din udkår­ne…

    kram
    René

Lukket for kommentarer.