Dagsarkiv: marts 18, 2008

Antoniuuuuuus!!!

Tid­li­gere er vi stødt på et mær­ke­ligt natur­fæ­no­men hos os — se bil­le­det her­un­der — hvor vi skrev til Skov– og Natursty­rel­sen og spurgte, om der fand­tes van­drende pinde i Dan­marks frie natur. Det gør der ikke, med­min­dre de er flyg­tet fra deres fangenskab…

Vandrende pind

Nu tum­ler vi med et nyt myste­rium her på matriklen…

Sid­ste uge blev områ­det omkring vores ter­rasse og hoved­dør sky­de­skive for kon­ky­lier og andre strand­skal­ler. Først tro­ede vi, at det var nogen af nabo­er­nes børn, som syn­tes, at det var sjovt at kaste ting ind på vores ter­rasse. Før­ste gang det skete, kig­gede Ulrik ud af vin­duet for at se, om det var bør­nene, der lavede løjer. Men der var ingen at se! Så skete det igen et kvar­ter efter. Så gik jeg ud på ter­ras­sen for at skælde even­tu­elle bal­la­de­ma­gere ud… Men igen, ingen at se eller høre…

Vores teori er, at det er områ­dets ska­der og kra­ger, der har sid­det og gjort tagren­der rene og kastet kon­ky­li­erne “over­bord”. Men hvem har lagt dem der? Vi bor trods alt knap 8 km fra Århus Bugt og gider måger eller lig­nende at flyve så langt for at spise snegle i fred?

Ken­der nogen sva­ret? Ellers må vi spørge Skov– og Natursty­rel­sen igen.

Her får I det sam­lede bevismateriale.

Konkylier i haven