Tag-arkiv: Bryllup

Krydsede fingre

Så er turen gået til Fyn, hvor vi skal til årets andet bryl­lup. Turen mod Fyn gik fint ind­til vi nåede, ja, Fyn, så gik far­ten fra 130+ til 1 km/t pga. vej­ar­bejde i vores køre­bane og på den anden side havde der været et tra­fi­kuheld. Jeg fik et min­dre chok, da der kørte en Falck­bil forbi i nødspo­ret i rime­lig høj fart. Lidt efter kørte der en motor­cy­kel i nødspo­ret efter­fulgt af en per­son­bil. “Idiot!” råbte jeg til chauf­føren, men han hørte det jo nok ikke. Jeg håber, at han blev fan­get af motor­vejska­me­ra­erne! For så kan han vist se frem til en ori­en­te­rende køre­prøve. Så kan han lære det!  

Vej­r­ud­sig­ten for mor­gen­da­gen ser desværre ikke for godt ud i det syd­fyn­ske. Recep­tio­nen skal hol­des i haven, så vi kryd­ser fin­gre for, at vi ikke blæ­ser eller reg­ner væk. Vi kan altid håbe, at vi er lige så hel­dige med vej­ret, som til vores eget bryl­lup, hvor det styr­tede ned om for­mid­da­gen og skif­tede til strå­lende solskin om eftermiddagen.

Kryds, kryds, kryds, kryds…

Gensyn med Starship Troopers

Ovenpå en lang dag med hek­ti­ske sidste-øjebliks-forberedelser, et lyk­ke­ligt bru­de­par, mas­ser (MASSER!) af god mad, og glade gæster fra nær og fjern, så skulle der ryd­des op på God­set i Hulk­nøse skov på Hal­lund Hede. Hel­dig­vis slap vi for at gøre rent og kunne nøjes med at rydde op og for­dele alle madre­sterne iblandt os.

Der­ef­ter gik turen hjemad mod Ring­kø­bing igen — og en efter­mid­dag på ryg­gen med Stars­hip Troo­pers i DVD-afspilleren. Malene har aldrig set den før — og jeg kan vist efter­hån­den tælle 4. eller 5. gang med Johnny Rico, Car­men Iba­nez, Carl Jenkins, Dizzy Flo­res og alle de andre sol­da­ter i men­ne­ske­he­dens hær mod Kry­bene fra Klendathu.

Jeg har endda for et par år siden læst bogen Stars­hip Troo­pers af Robert Hein­lein, der lig­ger bag fil­men og giver et langt stær­kere bil­lede af det sam­fund, der lig­ger udenom fil­mens ret ensi­dige mili­tær­portræt. Jeg kan stærkt anbe­fale at læse bogen, der langt fra har den humo­ri­sti­ske vin­kel, der lig­ger under fil­men. En sci­ence fiction-film om et dystert emne som et raci­stisk, faci­stisk, mili­ta­risk og klas­se­delt sam­fund er nødt til at anlægge en sort-humoristisk vin­kel for at blive spiselig.

Hvis du har set fil­men, så sørg for at læse bogen også. Hvis du så fil­men og syn­tes, den var dår­lig, så læs bogen og find ud af, at Hein­lein tænkte større tan­ker end Paul Ver­ho­e­ven kunne klemme ned på små to timers cel­lu­lid. Og hvis du aldrig har set fil­men, så sørg for at læse bogen først — og se så fil­men bagefter.

Papirbryllup

I går fejrede vi vores papir­bryl­lup — 1 års bryl­lups­dag, for selvom det egent­lig er i dag, så er vi i hver sin ende af lan­det. Malene i Hvide Sande og Ulrik i Køben­havn og kan der­for ikke fejre hin­an­den sammen…

Vi var spændte på at finde bryl­lup­ska­gen frem fra fry­se­ren og om den sta­dig smagte lige så godt. Men den smagte hel­dig­vis sta­dig supergodt!

Bryllupskagen et år efter brylluppet
Bryl­lup­ska­gen et år efter brylluppet

Lør­dag aften var vi ude at spise på den lokale Kræs Café/Restaurant, der lig­ger ved lystbå­de­hav­nen i Ring­kø­bing. Deres Kræs Bur­ger til 135 kr smagte dej­ligt og kan helt sik­kert anbefales!

Vi har haft et dej­ligt før­ste år som hr og fru Kold og ser frem til flere!

Kransekagefigurerne fra bryllupskagen
Kran­se­kage­fi­gu­rerne fra bryllupskagen

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lille udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Ferien har ind­til videre budt på bryl­lup, byrund­tur, kano­tur, venne– og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt dette på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryllup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lykke til brudeparret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skulle jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvide Sande. Det blæ­ste og små­reg­nede de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det herunder.

North Sea Beach Marathon 2008

Senere blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­lene her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stået og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til endnu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet ferien til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­tur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet forbi Ring­kø­bing Kirke, her står en moderne døbe­fond i glas. Solen skin­nede lige ind på sok­len og gav et flot lysspil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lagte Djurslands-motorvej ved Lystrup. Vi ville lige smutte op og kigge på motor­vejen, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mudder…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåede i løbet af den før­ste halv­del af ferien. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nende, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af ferien.

Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svinde helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hattene

Vores fine nytårshatte

Hat­tene er hjem­mela­vede — lige­som mange af de ting, vi i årets løb valgte at gøre eller prøve er helt og alde­les hjem­mela­vede. Eksem­pel­vis valgte vi at holde vort bryl­lup lige efter vores egne hove­der. Det var d. 18. august 2007 og gæsterne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os begge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­tende begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Store Dag. Men vi har også ople­vet mange min­dre ting og besøgt mange men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejrede vi i år hos Birte og Niels Peter Kold og vi vil i denne for­bin­delse også gerne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­tene i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at holde denne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil gerne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kunne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at skabe et lige så skel­sæt­tende 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bedste.

Godt nytår!

fra Malene og Ulrik Høyer Kold

En stribe billeder fra vores bryllup

Jeg har netop sid­det og kig­get i vores store sam­ling af bil­le­der fra Den Store Dag — og der er nogen af dem, der udmær­ker sig ved hver­ken at være smukke, ele­gante eller tek­nisk flotte. Der­i­mod viser de festen fra en helt anden vin­kel end vi har vist endnu — måske med und­ta­gelse af bryl­lup­skjole og Ecco-sko-billedet.

Bil­le­derne er taget med engangska­me­raer og det kan man godt se. De er kor­nede, gry­nede, slø­rede, har mær­ke­lige blitz­skyg­ger og alt muligt andet. Men de har charme. De har selv­til­lid. Og de har sjæl. Og så har jeg lavet dem sort-hvide — på den måde får de et helt andet udtryk. Nå, lad det være nok snak for nu. Jeg præ­sen­te­rer her­med “Vores bryl­lup fra en anden vinkel”.Kas­per og Maria dan­ser lidenskabeligtTre gene­ra­tio­ner sam­let til bryllupVi ser så søde ud sammen!Ronni Laur­sen i et af hans lyse­ste øjeblikke

Og der er flere bil­le­der af samme skuffe på 23HQ.dk/ulrikkold

1 måned som ægtepar

For 1 måned siden var vej­ret fan­ta­stisk smukt og æblerne var klar til at blive spist lige fra træet. Det er i dag også en måned siden vi blev gift og der­med blev Ulrik og Malene Høyer Kold. Dagene er gået utro­ligt hur­tigt siden da — eksem­pel­vis prø­ver vi sta­dig at finde plads til alle vores gaver. Og mens jeg sid­der og skri­ver ind­læg, er Malene i gang med at skære papir til, så vi kan få sendt tak­ke­kort ud. Det er vel ikke for sent at vente en måneds tid med dem?

I øvrigt er du sta­dig vel­kom­men til at sende os dine bil­le­der fra bryl­lup­pet d. 18. august. Vi har netop mod­ta­get en hel masse fra Tho­mas Ledet. Dem bli­ver det mulig­vis også muligt at se mere til på 23.