1 måned som ægtepar

For 1 måned siden var vej­ret fan­ta­stisk smukt og æbler­ne var klar til at bli­ve spist lige fra træ­et. Det er i dag også en måned siden vi blev gift og der­med blev Ulrik og Male­ne Høy­er Kold. Dage­ne er gået utro­ligt hur­tigt siden da — eksem­pel­vis prø­ver vi sta­dig at fin­de plads til alle vores gaver. Og mens jeg sid­der og skri­ver ind­læg, er Male­ne i gang med at skæ­re papir til, så vi kan få sendt tak­ke­kort ud. Det er vel ikke for sent at ven­te en måneds tid med dem?

I øvrigt er du sta­dig vel­kom­men til at sen­de os dine bil­le­der fra bryl­lup­pet d. 18. august. Vi har net­op mod­ta­get en hel mas­se fra Tho­mas Ledet. Dem bli­ver det mulig­vis også muligt at se mere til på 23.

62 Replies to “1 måned som ægtepar”

  1. Aj hvor er det sent det her — men hjerte­lig til­lyk­ke med bryl­lup­pet til jer beg­ge to! Fra bil­le­der­ne på 23 at døm­me hav­de I en flot dag og jeg er sik­ker på at det var en fan­ta­stisk dag.

    Håber alt er godt i det århu­si­an­ske og hvis I træn­ger til at kom­me lidt væk fra det dan­ske efterår/vinter er I vel­kom­men i Prag ‑det er en gan­ske roma­tisk by og det er bil­ligt at kom­me her­ned 🙂

  2. Tak for lykønsk­nin­gen og tak for til­bud­det om en tur til Prag 🙂

    Der kom­mer snart fle­re bil­le­der fra Den Sto­re Dag — ja, for­hå­bent­lig da. Det har vi vist efter­hån­den lovet nog­le gan­ge. Men den­ne her gang pas­ser det alt­så. Ama’r!

Lukket for kommentarer.