Tag-arkiv: flytning

Flytning og bådmisundelse

Ja, så har vi flyt­tet igen!!

Dog ikke os selv…

Vi har såmænd bare givet en hjæl­pende hånd til de nye hr. og fru Kold i dyna­stiet, som har haft nok at se til med nyligt over­stået bryl­lup, bryl­lups­rejse og en baby på vej om en lille måned.

Efter et par timer i Skive kunne vi køre til­bage til Ring­kø­bing, få en pinse-siesta på sofaen, vaske tøj, gå en tur ned til hav­nen og kigge mis­un­de­ligt på det sej­lende folk, købe is, spise is ved hav­nen, komme hjem og lave aftens­mad, spise i gård­ha­ven, hænge tøj på snor og nyde de sid­ste sol­strå­ler i gård­ha­ven med en bog.

Dej­ligt ikke at have de store pla­ner på sådan en varm pinsedag!

Og så er det vist også ved at være tid til dagens før­ste kop te!

NB. Har du en båd til at ligge i Ring­kø­bing Havn, så vil vi helt vildt gerne være ven­ner med dig :-)

Ny bolig

Nu er det offi­ci­elt for sent at komme og besøge os på Godt­håbs­vej i Ring­kø­bing — med­min­dre, at det er for at komme og hjælpe os med at gøre rent :-)

Vi er nu flyt­tet til Nør­re­gade, 500 meter fra den tid­li­gere lej­lig­hed, så det er sta­dig i midt i Ring­kø­bing. Vi vil sta­dig gerne have besøg her­ude, så kom ende­lig snart til Vestjylland!

God påske!

Par-test

Vi har fået nøg­len til den nye lej­lig­hed og har alle­rede flyt­tet nogle kas­ser og en reol.

Reo­len er også sam­let, hvil­ket er en bedrift i sig selv. Hvis man kan samle den alene, så kan man klare alle udfor­drin­ger i livet. Hvis man kan samle den som par, så kan man klare alt sam­men og leve lyk­ke­ligt til sine dages ende. Vi har nu prø­vet at samle den sam­men 2 gange og jeg har sam­let den én gang, så frem­ti­den ser ret lys ud :-)

Problemer med Internet Explorer 8 og SU-lån

Da vi jo er i gang med at plan­lægge flyt­ning, så er der nogle prak­ti­ske ting, der skal kla­res inden vores for­bin­delse til inter­net­tet bli­ver afbrudt — vi tør nem­lig ikke satse på, at TDC får flyt­tet vores for­bin­delse samme dag som vi flytter.

Eksem­pel­vis skal der beta­les reg­nin­ger til tiden, juste­res bud­get­ter og ord­nes adres­se­æn­drin­ger for­skel­lige ste­der på Interspindet.

Der­u­d­over har jeg i læn­gere tid gerne haft et ønske om at vide mere præ­cist, hvor lang tid der er til­bage af afbe­ta­lin­gen på mit SU-lån. Der­for begav jeg mig ind på min.su.dk for at se, om jeg kunne blive gui­det videre i min jagt på de oplysninger.

Det tog mig omkring 10–15 klik rundt på for­skel­lige sider (efter at være log­get ind med digi­tal sig­na­tur) for at finde ud af, at jeg skulle over på Borger.dk (den nye og smarte side med adgang til alle offent­lige digi­tale løs­nin­ger) for der­i­gen­nem at finde frem til Øko­no­mi­sty­rel­sens sider med infor­ma­tion om mit studielån

Der bli­ver jeg mødt med føl­gende besked, når jeg for­sø­ger at logge ind:

Et skærmbillede af Borger.dk/su-laan efter at jeg har logget ind
Et skærm­bil­lede af Borger.dk/su-laan efter at jeg har log­get ind

For det før­ste kan jeg ikke lade være med at se, at der er en sta­ve­fejl (“Ej øje­blik”) men der­ef­ter går det op for mig, at syste­met aldrig kom­mer videre. Jeg er på det tids­punkt over­be­vist om, at det skyl­des, at jeg bru­ger den nye­ste udgave af Inter­net Expl­o­rer, nem­lig udga­ven Inter­net Expl­o­rer 8 som i skri­vende stund ikke har mere end 14 dage på bagen.

Der­for skyn­der jeg mig at gå i gang med at for­fatte dette ind­læg for at for­tælle andre, at der kan være pro­ble­mer. Men under­vejs i pro­ces­sen går det op for mig, at der mulig­vis er en gyl­dig, tek­nisk grund til at syste­met ikke vir­ker. Og ikke bare for mig fordi jeg bru­ger Inter­net Expl­o­rer 8.

Borger.dk viser en statusbesked om midlertidige problemer med digital signatur.
Borger.dk viser en sta­tus­be­sked om mid­ler­ti­dige pro­ble­mer med digi­tal signatur.

Nu vil jeg til gen­gæld vente og håbe på, at Borger.dk får styr på pro­ble­merne med digi­tal sig­na­tur, så jeg kan få fat på de oplys­nin­ger, jeg gerne vil have inden vi skal flytte.

Teltpælene flyttes snart et par gader

Så ku’ det nok være at der blev spar­ket gang i flytteplanerne!

Vi har haft en fugtskade i sove­væ­rel­set. I går havde vi så igen, igen besøg af Mette Maler. Jeg tænkte, at hun garan­te­ret kendte nogen, der lejede lej­lig­he­der ud.

Jo! Jeg rin­ger lige til Anders” (eller Annes, som man siger herude).

15 minut­ter senere var vi på vej ud af døren for at kigge på lej­lig­hed. I dag har vi opsagt vores lej­lig­hed i ældre­kom­plek­set og sagt ja tak til 80 m2 og ikke mindst OPVASKEMASKINE! I mor­gen skal vi aftale de prak­ti­ske ting med Anders.

Hvis vi er totalt hardcore flyt­te­ag­tige, så flyt­ter vi alle­rede i påske­fe­rien! Det kla­rer vi nemt :-)

Vi søger en bolig i Ringkøbing og omegn

OPDATERING: Vi har fun­det noget at bo i.

Nu har vi snart fået nok af at bo i ældrebolig.

Ikke fordi det er skidt at bo her, hvor der er sky­de­døre, dør­spio­ner i en højde af 132 cm, kon­ge­stol­stoilet, toile­trul­lea­ske­bæ­ger og ingen under­skabe. Næ, nej. Men for det før­ste, så opta­ger vi jo en lej­lig­hed, der sik­kert kunne bru­ges lige så godt (eller bedre!), hvis den var beboet af een, der havde behov for en spe­ci­al­til­pas­set lejlighed.

Og for det andet, så vil vi gerne ud et sted, hvor nabo­erne er lidt mere  — bare lidt mere — jæv­nal­drende. Og hvor vi igen kan have et stykke have, der er vores. Og et ekstra værelse til kon­tor. Bedre adgang til gril­len. Og mulig­he­den for at se en frem­tid — ikke bare en for­tid. Sandt at sige, så er vores nuvæ­rende hule mest at betragte som en mid­ler­ti­dig løs­ning og det bed­ste til­bud, vi kunne få på det tidspunkt.

Der­for var Malene en tur hos Ring­kø­bing Bolig­for­e­ning i går for at regi­strere os som søgende med­lem­mer igen. Så får vi se, om de kan komme med et godt bud på et lille ræk­ke­hus til os. Eller om vi inden da fal­der over et andet fint sted. Måske er Klo­ster på Holmsland også et sted, der er værd at lede? Det er så idyl­lisk der­ude med udsigt til Sta­dil Fjord.

Sidste blog fra kælderen

Som nogen vil vide, så har jeg siden medio juni 2008 boet i en kæl­der­lej­lig­hed i Tilst. Det er snart ovre. Fra man­dag d. 2/2–2009 star­ter jeg med at arbejde hos Ørskov Web i Skjern. Der­for flyt­ter jeg også alt mit habengut til Ring­kø­bing og siger far­vel og tak til Århus i denne omgang. Det bety­der, at dette er den sid­ste blog her fra kæl­de­ren. En epoke er ovre og en ny kan tage sin begyndelse.

Lige nu nyder jeg 5 feri­e­dage inden jeg skal starte på arbejde. I efter­mid­dag kom­mer Malene fra Ring­kø­bing med en stor stak kas­ser, poser, tasker og andet godt, så vi kan få frag­tet det hele vestpå. Men inden vi for­la­der Østjyl­land helt, så tager vi lige til udflyt­ter­fest hos Kas­per Duhn (til­lykke med det nye arbejde!) og Maria Faar­vang (til­lykke med din afslut­tende eksa­men!), som er i gang med at flytte til Køben­havn. Jeg glæ­der mig til at nyde en fre­dag aften i gode ven­ners lag.

Det bli­ver en omvælt­ning i hver­da­gen at flytte til Ring­kø­bing. På flere plan. Malene og jeg skal til at vænne os til at bo sam­men igen. Vi har talt om, hvor­vidt det har for­an­dret os og vores for­hold at bo adskilt i mere end 9 måne­der. Og det har det vel­sag­tens. For­hå­bent­lig, vil jeg endda sige. Hvis vi ikke skulle lære noget af at leve på den måde i så lang tid, så ville der da være noget galt?

Og på et andet plan i mit liv, så bli­ver det en omvælt­ning at skulle arbejde i en lille orga­ni­sa­tion. Gan­ske vist er der 25 (26!) ansatte i Ørskov A/S — men det er trods alt også kun 1% af dem, der arbej­der i SSC (udvik­lings­af­de­lin­gen) i Dan­ske Bank-koncernen. Og det er kun 1‰ af dem, der arbej­der i hele kon­cer­nen. Jeg for­ven­ter, at der nok kan blive noget at lære begge veje — der er jo for­dele og ulem­per ved begge størrelser.

Men udover stør­rel­sen, så er der natur­lig­vis også en helt ny kol­le­g­af­lok at for­holde sig til. Jeg skal opbygge et nyt net­værk. Lære nye men­ne­sker at kende. Nye arbejds­ru­ti­ner. Nye for­kor­tel­ser. Nye sær­he­der, styr­ker, svag­he­der og for­ret­nings­for­dele. Jeg glæ­der mig til at få udvi­det bekendtskabskredsen.

Jeg skal også finde ud af, hvad jeg nu skal bruge min hver­dag til i Ring­kø­bing. Synge i kor? Synge i band? Spille rol­le­spil? Sælge bio­graf­bil­let­ter? Løbe dag­ligt eller næsten dag­ligt? Sætte garn i fjor­den? Der er så mange mulig­he­der. Det hand­ler blot om at vælge.

Snip, snap, snude. Histo­rien om livet som pend­leræg­te­par er ude. Tip, tap, tønde. Snart kan en anden histo­rie begynde…

Tanker efter flytning

Så er vi flyt­tet til Ring­kø­bing! Og vi har fået inter­net — yiha!

Jeg går og nus­ser med de sid­ste ting, tæn­ker store indret­ning­s­tan­ker, meget af det kan jeg selv, men når det kom­mer til at bore med den store slag­bo­re­ma­skine, så siger jeg altså stop. Hos os står jeg der­for med støv­su­ge­ren og suger beton­stø­vet væk inden det ram­mer gul­vet. Meget piget :-)

Vi har dog fun­det ud af, at vi endnu en gang er flyt­tet ind et sted hvor væg­gene er helt vildt dumme!! Så de gal­le­ri­li­ster, som skulle op at hænge må vi droppe i denne omgang…

Det har været lidt af en udfor­dring at flytte til noget lidt min­dre og med meget min­dre opma­ga­si­ne­rings­plads, men hel­dig­vis er vi gode til at kas­sere ting, som vi ikke har brugt det sene­ste år… og lidt til…

Vi er jo flyt­tet i ældre­bo­lig, i olde­kolle, tri­net før ple­je­hjem­met. Vi reg­ner ikke med, at vi kom­mer til at blive gene­ret af naboer, der spil­ler musik til langt ud på nat­ten eller hol­der fest… Næ næ pro­ble­met med larm i denne byg­ning har en helt anden karak­ter: TV-APPARATER DER ER SKRUET HELT VILDT HØJT OP, FORDI ELLERS KAN DE JO IKKE HØRE HVAD DER SKER INDE I FJERNSYNET!!

Men jeg brok­ker mig ikke, for det er nær­mest det ene­ste bevis på, at vi har nogle naboer. Og så møder vi hjem­me­hjæl­pere i opgan­gen i ny og næ.

Men ellers er det en dej­ligt sted lige midt i Ring­kø­bing, lige mel­lem Netto, Kvi­ckly og Aldi og tæt på gågaden.

Det sjove­ste ved at bo i en ældre­bo­lig er indret­nin­gen: ingen dør­karme, sky­de­døre i ste­det for almin­de­lige døre, en kon­ge­stol af et toilet (meget godt hvis man bli­ver lidt træt der­ude, så kan man lige læne sig op ad arm­læ­nene). Det vær­ste er, at der kun er én køk­ken­skuffe — til bestik. Alle under­skabe og skuf­fer under køk­ken­bor­dene er fjer­net til for­del for et køre­stols­ven­ligt miljø. Så igen alt for lidt opmagasineringsplads…

Nå, det jeg egent­lig ville, var at vise jer et billede…

Toiletrulleholderaskebæger

Det er de små ting i hver­da­gen, der gør livet lidt sjovere :-) Og her­med har vi intro­du­ce­ret vores toile­trul­le­hol­de­ra­ske­bæ­ger. OG SKRU NED FOR DET FJERNSYN!!

Vi holder (måske) en pause

I skri­vende stund er vi i gang med at pakke det sid­ste ned her i vores hjem i Tilst. Malene ryd­der op, smi­der ud og put­ter i kas­ser og jeg er i gang med at ordne det aller­sid­ste inden PC’en her bli­ver sluk­ket og pak­ket ned. På man­dag burde TDC have lavet ny bred­bånds­for­bin­delse til os i Ring­kø­bing. Ingen ved, om det bli­ver realiteterne.

Der­for offent­lig­gør vi her en kort række bil­le­der, som Malene har taget i Ring­kø­bing for nylig. Efter en tung regn­byge brød solen igen­nem igen — og foto­gra­fen følte sig kal­det til at tage en serie billeder.

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Det er med andre ord TDC, der bestem­mer om I kan få lov til at se resten af bil­led­se­rien, hvis det har inter­esse. Af samme grund kan der være lange svar­ti­der på mails, vi får til­sendt på den fæl­les mailadresse.

Der­u­d­over kan jeg kon­sta­tere, at jeg nok skal gøre et eller andet aktivt for at ind­drage del­ta­gerne i min sta­fet­leg. Der har ikke været den store respons endnu, så ind­til vi snak­kes ved igen, så må jeg hel­lere for­søge det.

Ind­til vi ses igen: Hav det godt og husk at besøge os i Ring­kø­bing — vi har et gæste­væ­relse til rådig­hed. Nyd nu som­me­ren og dem I hol­der af.

Rundtur i Ringkøbing

Jeg har haft ferie i denne uge og tors­dag efter­mid­dag tog jeg der­for afsted med X-bus 952X mod Ring­kø­bing for at hjælpe Malene med at flytte hen­des ting fra det lille værelse, hun havde over Den Rig­tige Slag­ter på Algade i Ring­kø­bing og ned til vores nye lej­lig­hed midt imel­lem Aldi, Netto og Kvi­ckly — der bli­ver ikke langt til shoppingmulighederne.

Ja, jeg skrev “vores nye lej­lig­hed”, for efter at Malene har fået arbejde i Hvide Sande, har vi beslut­tet at flytte fra Tilst. Det er geo­gra­fisk set et ret stort spring, så der­for tog jeg kame­raet med i byen fre­dag for­mid­dag, hvor Malene var på arbejde, for at se, om sprin­get kul­tur­mæs­sigt ville blive lige så stort.

Lad mig starte med at afsløre, til de der ikke ved det alle­rede, Ring­kø­bing er en hyg­ge­lig køb­stad, hvor der fin­des lidt af hvert — både histo­rie og han­dels­liv. På min rund­tur i byen lyk­ke­des det mig at finde begge dele.

Da jeg star­tede, var vej­ret lidt fug­tigt. Det betød, at jeg havde mulig­he­den for at tage en række bil­le­der af fug­tige, nyud­sprungne bøge­blade, som dem, du kan se her­un­der. Flot.

Våde bøgeblade i Ringkøbing

Byens vin­han­del Spar-købmanden hand­ler også med kaffe; kaf­fe­møl­lerne snur­rede lystigt i ruden.

Kaffemøllerne snurrer i vinhandlen

Ring­kø­bing har også en slag­ter­bu­tik med en rig­tig slag­ter i. Hans butik er natur­lig­vis helt auten­tisk og der­for er han da også Den Rig­tige Slagter.

Den Rigtige Slagter-butik

På vej rundt i byen fandt jeg også en række skilte, som jeg af den ene eller den anden mere eller min­dre selv­mod­si­gende grund følte mig nødsa­get til at foto­gra­fere. Er der for eksem­pel een, der kan for­klare, hvor­for man ikke må smide sten i van­det? Det er så fri­stende at kaste en stor, tung sten højt op i luf­ten og høre den bryde van­d­over­fla­den med et stort plump.

Man må ikke smide sten i vandet i Ringkøbing havn.

Og mens jeg var nede ved hav­nen fandt jeg denne måge, der holdt vagt og sør­gede for at fart­græn­serne i hav­ne­bas­si­net blev over­holdt. Jeg er sik­ker på, at den er i gang med at skrige noget i ret­ning af “Slå så lige brem­serne i og få den plim­sol­ler ned i tom­gang, din ferskvandspirat!”.

En måge holder vagt i havnebassinet.

Inde bag en stor tøj­bu­tik i en bag­gård, som i øvrigt var fyldt med store, flotte Audi’er og des­lige, fandt jeg denne ram­po­ne­rede og rød­ma­lede port, som øjen­syn­lig er så vig­tig, at man ikke må holde foran den. Gad vide, om det er her­fra, der er udryk­ning med brand­sprøjten, når det vir­ke­lig går hedt til? Resten af byg­nin­gen var i øvrigt i værre for­fat­ning end por­ten. Der var ingen glas i ruderne og ved­ben­den på gav­len havde vok­set sig langt ind i stuen.

Man må ikke holde foran denne ramponerede port.

Men for nu at demon­strere, at det ikke blot er besyn­der­lige skilte og ram­po­ne­rede byg­nin­ger i Ring­kø­bing, så vil jeg slutte af med at vise en række byg­nin­ger og gavle, som jeg er sik­ker på, at ring­kø­bin­gen­serne har eller har haft grund til at være stolte af at vise frem. Vi star­ter med et gavlma­leri, som er malet på ende­væg­gen hos en af de lokale malere. Meget passende.

En malers endevæg

Ude ved van­det kan man også se Ringkøbing-Skjern kom­mu­nes råd­hus, som blandt andet kan afsløre, at musiks­ti­len grunge også er nået til byen.

Ringkøbing-Skjern kommunes rådhus

Sid­ste hus i ræk­ken er dette flotte rød­kal­kede og blå­ma­lede byhus, som min­der om et græsk post­kort. Eller et svensk post­kort. Eller bare et port­kort fra Ringkøbing.

Et rødkalket hus i Ringkøbing

Og til aller­sidst vil jeg lige min­des vores bryl­lup, hvor vi jo, hvis nogen sta­dig kan huske, ser­ve­rede Mar­tini Asti for vores gæster. Dem kan man mulig­vis købe i Ring­kø­bing eller omegn. I hvert fald stod der en 3–4 tomme fla­sker i en skralds­pand ved stien langs med van­det. Stor ros til de tørstige sjæle, der har husket at bruge skraldespanden.

Tomme Martini Asti-flasker i en skraldespand.

Dette er kun et lille udpluk af de bil­le­der, jeg tog den for­mid­dag i Ring­kø­bing, da jeg var alene hjemme og ville lære byen lidt bedre at kende. Man bli­ver så utro­ligt opmærk­som, når man har et kamera i hån­den. Husk, at du kan se bil­le­derne i større for­mat på 23HQ.dk.