Tag-arkiv: Mad

Hjemmelavet ristet müsli

For nogle år siden var der en müsli-konkurrence i Poli­ti­ken. I den for­bin­delse havde jeg klip­pet 2 müsli-opskrifter ud af avi­sen med inten­tio­nen om, at jeg ville lave det selv på et tidspunkt.

Posen med müsli fra Urte­kram var ved at være slun­ken, så lige præ­cis i dag fik jeg lyst til at kaste mig ud i disci­pli­nen ristet müsli. Jeg havde dog ikke alle ingre­di­en­ser til den opskrift, jeg havde udvalgt mig, så her mit bud på en ristet müsli. Alle ingre­di­en­ser und­ta­gen has­sel­nød­der havde jeg i en øko­lo­gisk udgave.

Jeg blev over­ra­sket over hvor nemt det er at lave det og ærge­rede mig egent­lig over, at jeg ikke for længst har taget mig sam­men. Her er resul­ta­tet, opskrif­ten kom­mer efter billederne:

Hjemmelavet ristet müsli

Hjemmelavet ristet müsli

Male­nes ristede müsli

 • 200 g havregryn
 • 100 g speltflager
 • 100 g rugflager
 • 50 g solsikkekerner
 • 70 g has­sel­nød­der skå­ret i halve
 • 50 g kokosmel
 • 2 dl appelsinjuice
 • 1–2 spsk. rør­suk­ker (kan undlades)
 • 100 g lyse rosi­ner (tør­rede blå­bær eller tra­ne­bær kunne også være lækkert)

De tørre ingre­di­en­ser til og med kokos­mel blan­des sam­men, appels­inju­ice ven­des i. Blan­din­gen for­de­les jævnt ud på en bra­de­pande beklædt med bage­pa­pir, suk­ke­ret drys­ses over. Blan­din­gen ristes i ovnen ved 180 gra­der i ca. 25–30 min. til det er gyl­dent. Vend rundt i det hver 5. minut. Tag bra­de­pan­den ud og for­del rosi­nerne ud, vend rundt i det og lad det stå og køle af. Opbe­va­res i glas med tæt­slut­tende låg.

Vi ple­jer at tage ½ hav­re­gryn og ½ müsli med mælk til mor­gen­mad, men det kan selv­føl­ge­lig også drys­ses på yog­hurt eller lignende.

Vel­be­komme!

Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Dette ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­værdi og story tel­ling.

For nylig købte jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lille hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­sante skete først, da jeg vendte glas­set om og læste på bag­si­den. Læs resten

Den store Pandekagedag 2010

I dag er det Pan­de­ka­ge­da­gen 2010. Den har vi natur­lig­vis del­ta­get i ved at lave pan­de­ka­ger til aftensmad.

Posted using Mobypicture.com
Ulrik og Malene bager pan­de­ka­ger til Pan­de­ka­ge­da­gen 2010.

Som fyld til pan­de­ka­gerne lavede vi en por­tion hak­ket okse­kød med løg, hvid­løg, ½ dåse hak­kede toma­ter, tomat­puré, en smule chi­li­ket­chup og så kry­dre med salt og peber. Der­til blen­dede vi en por­tion gua­ca­mole og snit­tede tomat, agurk og feta i små tern. Køle­ska­bet gemte også lidt ruco­la­sa­lat, der også røg med.

Det mæt­ter godt, så nu slår vi lige lidt mave, inden vi fin­der isen frem fra fry­se­ren og sæt­ter pan­de­ka­gerne på bor­det igen.

Senere på året kom­mer der også Den Store Bage­dag — men den har ikke noget med Pan­de­ka­ge­da­gen at gøre, så der­for kom­mer der her en kanin med en pan­de­kage på hovedet.

Kaninen Oolong med en pandekage på hovedet.
Kani­nen Oolong har intet med Pan­de­ka­ge­da­gen 2010 at gøre — men den har en pan­de­kage på hovedet.

Jeg er vild med sort peber

Jeg har i læn­gere tid været vild med duf­ten af frisk­kvær­net sort peber. Og nu har jeg mulig­vis fun­det ud af hvorfor.

Sort peber
Sort peber

For­le­den fandt jeg et blo­gind­læg på life­ha­cker, der for­talte, at peber er med til at for­bedre krop­pens optag af nærings­stof­fer i maden, vi ind­ta­ger. De refe­re­rede til et ind­læg på wise­bread, der for­talte en masse om bio­til­gæn­ge­lig­hed (eller på engelsk: bio­a­vai­la­bi­lity) og hvor­dan for­skel­lige mad­va­rer og ingre­di­en­ser påvir­ker vores krops evne til at optage nærings­stof­ferne i maden.

De for­tæl­ler blandt andet om C-vitaminer (i citrus­frug­ter),  lyco­pen (i toma­ter), beta­ka­ro­ten (i gule­rød­der) og sunde, natur­lige fedt­stof­fer (i bl.a. avo­cado) og så til sidst om sort peber og pipe­rin, der er en bestand­del af peber.

Jeg har over­sat afsnit­tet om sort peber til dansk:

Sort peber er ikke kun et smagsstof

Hvis man bru­ger et strejf af sort peber, så gør mere end at glæde dine smagsløg. Pipe­ri­nen i sort peber øger bio­til­gæn­ge­lig­he­den af mange nærings­stof­fer via en masse cool pro­ces­ser, som resul­te­rer i at flere nærings­stof­fer når dine cel­ler. Ikke kun det, men vid­ste du, at pipe­rin kan fun­gere som et anti-depressivt mid­del, et smer­testil­lende mid­del, og anta­cid, styrke hjer­nens funk­tion, og hjælpe dig med at sove?!

Nu tror jeg, at jeg har fun­det ud af, hvor­for jeg synes, at sort peber duf­ter så dej­ligt: Det er gan­ske sim­pelt min krop, der for­tæl­ler mig, at den har brug for sort peber. Det er krop­pens alarm­sy­stem — lige­som at være tørstig, når man har behov for vand og sul­ten, når man har behov for mad.

Er du også vild med en eller anden helt spe­ciel ingrediens?

Fransk løgsuppe

Vi fik et kæmpe løg fra Aars­ti­derne for over en uge siden. Da vi ikke lige skulle holde hot­dog­fest, bestemte vi os for at lave en løgsuppe.

Vi fandt opskrif­ten her­un­der og den kan helt klart anbe­fa­les. En dej­lig fløjls­blød suppe. Den ene­ste juste­ring fra vores side er, at bou­il­lo­nen er Her­ba­mare urte­bou­il­lon, og at vi ikke smagte til med salt eller peber.

Fransk løgsuppe — opskrift på Fransk løgsuppe

Bon appe­tit!

Sesamkiks — en hjemmelavet lækkerbisken

Her i de varme lunkn.. kølige som­me­dage er det vel på sin plads at ser­vere en hjem­me­bagt sesam­kiks til et lille mel­lem­må­l­tid (på nydansk: en snack).

Hjemmelavede sesamkiks på dåse
Hjem­mela­vede sesam­kiks på dåse

Sesam­kiks, ~50 stk

 • 250g hve­de­mel
 • 50g fuld­korns­mel
 • 125g smør
 • 75g sesam­frø
 • 1tsk hjor­te­taksalt
 • ½tsk salt, eller min­dre hvis smør­ret er salt.
 • ca. 3/4 dl vand

Bland de to slags mel i en skål og smuldr smør­ret heri. Til­sæt sesam­frø, hjor­te­taksalt, salt og vand og ælt dejen sam­men. Lad dejen hvile koldt, så den bli­ver til at rulle ud. Gerne en times tid eller to.

Del dejen i min­dre por­tio­ner og rul disse por­tio­ner ud så tyndt som muligt på et mel­drys­set bord eller mel­lem to styk­ker bage– eller mad­pa­pir. Prik dejen med en gaf­fel, så den ikke bob­ler op under bag­ning. Skær dejen i fir­kan­ter (eller cirk­ler, tre­kan­ter, figu­rer… sålænge de er nogen­lunde lige store) med en kage­spore, et pizza­hjul eller en kniv.

Skær kiksene ud med en kniv, en kagespore eller som her: et pizzahjul
Skær kik­sene ud med en kniv, en kage­spore eller som her: et pizzahjul

Bag kik­sene på mid­ter­ste rille i ovnen i 10–12 minut­ter ved 200 gra­der Cel­sius. Lad kik­sene køle af på en bage­rist og pak dem for­sig­tigt væk.

Husk at lægge en suk­ker­k­nald eller et stykke rug­brød ned til kik­sene, så even­tuel fugt kan hol­des væk og kik­sene kan for­blive sprøde.

Vid­ste du i øvrigt at:

Hjor­te­taksalt er et hæve­mid­del, der er vel­eg­net til flade … kager”, citat: Dr. Oet­ker

Er det ikke en selv­mod­si­gelse at lave hæve­mid­ler til flade kager?

God for­nø­jelse med sommerbagningen!

En hel uge med oplevelser

Vi har ikke været så gode til at over­holde vores nytårs­fort­sæt (men det er vel også i orden at glemme det, når man når over d. 15. januar?), så her kom­mer der lige en opsam­ling over den sid­ste uge, som har været begivenhedsrig.

Sid­ste tirs­dag havde vi klan­møde med Klan Waingunga her hos os. Det var en hyg­ge­lig aften med dis­kus­sio­ner om logo, hjem­meside og Facebook-gruppe. Der­u­d­over havde vi natur­lig­vis sør­get for hjem­me­bagt brød med mas­ser af ker­ner. Næste klan­møde bli­ver først på den anden side af sommerferien.

Sid­ste ons­dag var vi ude at løbe en aften­tur til Køb­stadslø­bet i Skjern. Det var en tur på 7,5km (ryg­terne siger 7,8km — men det er kun ryg­ter), der havde til­truk­ket næsten 1200 del­ta­gere. Malene følte sig han­di­cap­pet og over­ho­ve­det ikke klar til løbet, da hun sta­dig var øm i benern’ efter man­da­gens løbe­tur. Jeg lærte til gen­gæld en vig­tig lek­tie: Når man skal løbe, skal man have løbe­sko på. Mine sko stod nem­lig fint på hyl­den hjemme i Ring­kø­bing, og det opda­gede jeg først, da vi kørte forbi byskil­tet til Skjern. Jeg var imid­ler­tid stæ­dig og løb turen i mine ita­li­en­ske gum­misko med mas­ser af vab­ler til følge.

Det til trods, så blev tiden alli­ge­vel helt hæder­lig: Malene løb turen på 45:37 (6:04min/km) og og jeg løb turen på 40:02 (5:20min/km). Vi del­ta­ger nok igen næste år — hvis løbs­ar­ran­gø­rerne kan garan­tere, at vi vin­der en nit­te­præ­mie på deltagernummeret.

Fre­dag havde vi begge fri og nød hin­an­dens sel­skab. Om afte­nen var vi igen for­e­nings­ak­tive og havde for før­ste gang helt alene en bio­graf­vagt hhv. i kiosk og bil­letsalg. Bio­gra­fen viste Nat på museet 2 og der var 13 beta­lende gæster til fore­vis­nin­gen. Det kan vi godt gøre igen en anden gang — det er helt hyg­ge­ligt at være i bio­gra­fen på den måde. Efter fil­men gik vi på Hotel Ring­kø­bing og købte en kop cho­ko­lade med dagens kage, æble­kage med cho­ko­krym­mel og crème fraî­che. Der mødte vi så en af mine grand­fætre, Ras­mus, der er tje­ner på hotel­let i som­mer­pe­ri­o­den. Uven­tet, men hyggeligt.

Lør­dag tog vi så til Ålle­ren (Aal­borg, for de uind­viede) for at høre Balstyrko spille på Stu­den­ter­Hu­set. Sti­li­ko­net og musik­man­den Ken­neth Bager var opvarm­nings– og afkølings-DJ. Inden kon­cer­ten spi­ste vi på Mad Donna på Vester­bro i Aal­borg. Det var god mad og god betjening.

Lør­dag efter­mid­dag gik vi en lang tur ved Nymølle Bæk, hvor jeg blev fan­get af en sko­v­flåt. Den bed sig fast og ville ikke give slip igen før vi fandt en pin­cet frem dagen efter.

Søn­dag drog vi afsted mod Ring­kø­bing igen for at gøre vores EU-borgerpligt og stemme til Euro­pa­par­la­mentsval­get. Fol­ke­tin­get havde ved­lagt en bonus-afstemning. Det lig­nede mest af alt et kære­ste­brev — dog mang­lede “Måske”-feltet. Det brugte vi det meste af man­da­gen til at komme os over.

Tirs­dag bragte så ugens kuli­na­ri­ske høj­de­punkt. Jeg havde impuls­købt to hele skrub­ber hos Frisk Fisk og ikke over­ve­jet nær­mere, hvor­dan de skulle til­be­re­des. Så vi måtte have gang i “Den klas­si­ske køk­kenskole” for at lære at filet­tere og flå flad­fisk (sig det tre gange hur­tigt efter hin­an­den!) — dog ikke på samme tid. Vi star­tede med at være to mand om at flå en flad­fisk (sig DET tre gange!) med både groft salt og viske­stykke. Det endte med, at der var halv­de­len af fisken til­bage, da begge sider var flå­ede. Der­ef­ter kom turen til skrubbe II. Den blev “bare” filet­te­ret med møje og omhu. Vi er glade for, at vi har prø­vet af flå og filet­tere inden vi væl­ger at melde os til en Robinson-ekspedition. Og mad sma­ger som bekendt bedre, når man selv har “ned­lagt” den.

I dag har vi grint af maski­nover­sæt­tel­ser fra Google Trans­late. Malene havde mod­ta­get et udkast til en pres­se­med­del­else, der var ble­vet maski­nover­sat til engelsk fra dansk med bl.a. føl­gende for­mu­le­rin­ger til følge:

Have the par­ti­ci­pants not typed num­ber you can go into the enrol­l­ment system and taste it.

…there are refres­h­ments and com­pe­ti­tions for both chil­dren and adults, who have come into goals or for those who have come to che­e­ring and look at.

Tak for gri­net, Google Translate.

Sund morgenmad

Vi skal til SPOT-festival og da menuen de næste par dage nok (desværre) kom­mer til at stå på diverse fast­food, så får den ikke for lidt med sunde sager her til morgen.

Solen faldt lige ind over Ulriks skål og ind­bød til at skyde et billede…

God Kr. Himmelfartsferie!

Frugtsalat
Frugtsa­lat

Opskrift på chokoladecookies

Plud­se­lig en dag over­man­dede lysten til at bage cook­ies mig. Jeg fandt vores opskrifts­mappe frem og fandt denne opskrift på Mega­cookie, som vi har prø­vet at lave før med min­dre held. Da blev det til en gigantcookie i ste­det for en mega­cookie. Denne gang gik det meget bedre.

Denne gang blev megacookie til en mega stabel cookies.
Denne gang blev mega­cookie til en mega sta­bel cookies.

Opskrif­ten går som følger.

Mega­cook­ies (10–15 stk)

Ingre­di­en­ser:

 • 150 gram mel
 • ½ tsk. natron
 • ½ tsk. salt
 • 1 tsk. vaniljesukker
 • 125 gram blødt smør
 • 165 gram rørsukker
 • 1 æg
 • 100 gram groft­hak­ket chokolade

Frem­gangs­måde:

Bland mel, natron, vanil­jesuk­ker og salt sam­men i en skål. Rør smør og suk­ker sam­men i en anden skål. Pisk ægget i. Bland nu det hele sam­men og sæt der­ef­ter klum­per på bage­pa­pir med god, stor afstand.

Bag så kagerne ved 175 gra­der Cel­sius i 12–14 minut­ter. Husk at holde øje med dem. Når de begyn­der at blive lyse­brune skal de ud.

En hel stabel dejlige chokoladecookies
En hel sta­bel dej­lige chokoladecookies

Et madtip: husk at tage småka­gerne af bage­pla­den, når de kom­mer ud af ovnen. Ellers står de bare og bager videre. Og det er jo ikke meningen.

Vel­be­komme!

Mmm, lækre chokoladecookies.
Mmm, lækre chokoladecookies.

Røget laks med sprødmørt grønt med hjemmelavet olieeddikedressing og smilende æg

I for­bin­delse med flyt­nin­gen holdt vi pause med vores leve­ran­cer fra Aars­ti­derne. I fre­dags har vi igen fået vores uund­vær­lige frugt– og grønt­kas­ser. Vi har dog også lige hen­tet frugt og grønt hos vores lokale øko-pusher, så vi har rige­ligt med sunde sager i disse dage. Der bli­ver lavet en masse juice på saft­cen­tri­fu­gen, smoo­t­hies og ikke mindst grønt til­be­hør til maden. I fre­dags stod menuen såle­des på Røget laks med sprød­mørt grønt med hjem­mela­vet olie­ed­di­kedres­sing og smi­lende æg. Opskrif­ten er inspi­re­ret af det hæfte, der fulgte med grøntkassen.

2 per­so­ner

Det grønne og æg

 • 3 gule­rød­der
 • 1/4 hvid­kål
 • 3 pastinak
 • 8 grønne asparges
 • 2 smi­lende æg
 • frisk timian

Olie­ed­di­kedres­sing

 • 3 spsk. rapsolie
 • 3 spsk. balsamico
 • 2 tsk. citronsaft
 • salt
 • peber 

Det grønne skr­æl­les og skæ­res i gode bid­der, asp­ar­ges knæk­kes ved roden. Koges i 5 min. med lidt salt. Van­det hæl­des fra. Drys timian over og der­ef­ter dres­sin­gen. De to smi­lende æg skæ­res i halve og arran­ge­res ovenpå. Vi spi­ste som nævnt røget laks til, men anden fisk eller bare brød kan gøre det. Man kan vælge andre typer grønt: broc­coli, bøn­ner, skorzo­ne­rød­der, por­rer, grøn­kål, løg osv.

Sprødmørt grønt med smilende æg
Sprød­mørt grønt med smi­lende æg