Tag-arkiv: madlavning

Hjemmelavet kakaoessens — del 1

Vi har købt en for­fær­de­lig koge­bog. “Fri­stel­ser af Cho­ko­lade” fra Par­ra­gon Books. For det før­ste er den dår­ligt, hur­tigt og sju­sket over­sat fra engelsk. For det andet kan man ikke se, hvem der har skre­vet den. For det tredje kan ISBN-nummeret ikke fin­des på bogpriser.dk. For det fjerde kostede den vist 30,- kr. i Netto. Og for det femte er den pro­p­fuld af fan­ta­stisk lækre opskrif­ter på cho­ko­la­de­des­ser­ter, –kager, –småka­ger, –is og –kon­fekt. En helt igen­nem afsky­e­lig bog.

Opskrif­terne er fulde af den engel­ske målen­hed “cup” — og vi ejer ikke et ene­ste måle­bæ­ger med en “cup”-angivelse. Det viser sig, at en cup vand sva­rer til 237 mil­li­li­ter vand. Så er det jo bare med at komme i gang med en lom­me­reg­ner og gange op.

Lige ind­til det slår een, at en cup mel ikke vejer det samme som en cup vand eller en cup suk­ker — lige som 1 deci­li­ter mel hel­ler ikke vejer det samme som en deci­li­ter vand eller sukker.

Da vi løb igen­nem ingre­di­ens­li­sterne i bogen, opda­gede vi en inter­es­sant ingre­di­ens: cho­ko­la­de­es­sens. Hvad er det? Har I nogen­sinde hørt om det før? Jeg kan finde enkelte engelsk­spro­gede opskrif­ter, hvor “cho­co­late extract” bli­ver brugt — men jeg har endnu til gode at finde en opskrift på selv at lave chokoladeessens.

Der­for kastede jeg mig ud i at lave en cho­ko­la­de­es­sens selv. Jeg for­talte mig selv, at det måtte være meget som at lave en vanil­le­es­sens (eller vanilleud­træk), som jeg tid­li­gere har gjort.

Så jeg købte en por­tion rå kaka­obøn­ner hos Netspiren.dk, afskal­lede dem og put­tede de små styk­ker i et syl­te­tøjs­glas og fyldte glas­set med vodka. Jeg har ingen anelse om for­hol­det mel­lem kaka­obøn­ner og vodka, så nu har jeg put­ter 50–60 gram afskal­lede bøn­ner glas­set og fyldt ca. 300–350 ml vodka deri. Nu skal det sik­kert stå i en 3–6 måne­der og trække. Der­ef­ter vil jeg tro, at jeg kan begynde at bruge af det.

Men når udtræk­ket / essen­sen / snap­sen er klar, hvad kan jeg så bruge det til? Jo, ifølge kloge hove­der, så bru­ger man kaka­o­es­sens (der også kal­des cho­ko­la­de­es­sens, eller på engelsk “cho­co­late extract”) i mad­lav­ning og bag­værk til at til­føje en endnu stær­kere chokoladesmag.

Jeg er spændt på at dufte til glas­sets ind­hold, når det er klar om nogle måne­der. Lige nu vil jeg nøjes med at se far­ven skifte, når bøn­nerne afgi­ver smag og farve. Så må jeg tænke mig til resten.

Grillstegt kanin

I star­ten af februar havde vi gæster her i vores hybel midt i Ring­kø­bing. Det var et skøn­somt udvalg af for­e­nin­gen Tvær­fag­ligt Net­værk, der her ved vin­ter­tid havde fun­det vej til duf­ten af mad over grill.

Tvær­fag­ligt Net­værk er en for­e­ning, der dan­ner ramme om for­skel­lige arran­ge­men­ter — eksem­pel­vis virk­som­heds­be­søg, tea­ter­ture, kuli­na­ri­ske ople­vel­ser af for­skel­lige karak­ter og ikke mindst en masse hygge og soci­alt samvær.

Da vi sidst var sam­let (i okto­ber) til sådan en kuli­na­risk aften, kom jeg til at fore­slå, at der skulle kanin på bor­det næste gang, vi mød­tes. Det var der enig­hed om, at det kunne være spæn­dende at prøve. Jeg var udmær­ket klar over, at det ville blive i januar eller februar, så jeg skyndte mig at til­føje, at så skulle det også være grills­tegt. Det blev dog en sand­hed med modi­fi­ka­tio­ner. Læs resten

Gode cookies

Vi lavede jo tid­li­gere en brø­ler med megacookie’en. Ulrik har nu gjort et nyt for­søg og denne gang blev kagerne fantastiske!

Opskrif­ten er fun­det i Claus Mey­ers “Lidt men godt om cho­ko­lade”. Her er vores resultat…

Cookies
Syl­ve­sts Cook­ies i vores udgave. Lækre og velsmagende

Syl­ve­sts cook­ies (ca. 12 stk.)

 • 200g mørk chokolade
 • 125g blødt, usal­tet smør
 • 1 æg
 • 200g mørk farin, evt. muscovado-rørsukker
 • ½ tsk natron
 • ½ tsk salt
 • 1 tsk vaniliesukker
 • 250g hve­de­mel
 • 100g hak­kede has­sel­nød­der, evt. mand­ler

For­varm ovnen til 190° Cel­sius. Hak cho­ko­la­den groft. Bland det bløde smør godt med æg og farin. Til­sæt de tørre ingre­di­en­ser og bland der­ef­ter nød­der og cho­ko­lade i.

Form dejen til kug­ler (12–16 stk.) og tryk dem flade. Sæt kagerne på en bage­plade beklædt med bage­pa­pir og bag dem midt i ovnen i ca. 10 minut­ter eller ind­til de er fær­dige. Afkøl kagerne på en bagerist.

Og vær­sgo, de lækre­ste kager!

Tek­sten med kur­siv er vores til­fø­jelse eller ændrin­ger fra originalopskriften.

Chokoladefondue — den danske udgave

Lige efter jeg offent­lig­gjorde mit ind­læg “Et over­blik over fon­due”, fandt jeg ud af, at Sim­ply Recipes skri­ver om cho­ko­la­de­fon­due. Jeg har lavet en dansk oversættelse:

Lige­som de fle­ste andre mode­lu­ner har fon­due nu ende­lig fået et come­back, men denne gang er det med udsigt til noget større. Til­bage i 1970’ere var det ikke en fed fest, hvis der ikke var gang i en fon­du­e­gryde. Nu til dags er fon­du­espring­vand og fon­du­e­re­stau­ran­ter hippe, men det lader ikke til, at der er mange, der har pri­vate fon­du­e­fe­ster, hvil­ket bestemt er en skam, når man tager i betragt­ning hvor nemt (og bil­ligt) det er. Fon­du­e­fe­ster er også en god mulig­hed for at hygge sig om bor­det og selv de, der ikke kan lave mad kan nyde glæ­den ved at sim­pelt­hen at dyppe og spise.

Spe­ci­elt cho­ko­la­de­fon­due er lat­ter­ligt nemt. Smel­tet cho­ko­lade bli­ver grund­la­get for uen­de­lige vari­a­tio­ner af emner, der kan dyp­pes. Og yder­mere kan cho­ko­la­den let sma­ges til for at pirre san­serne og skabe over­ra­skende smag og vari­a­tion. Cho­ko­la­de­fon­due er god til en fest og lige­le­des også den per­fekte måde at slutte et roman­tisk mål­tid derhjemme.

Det er ikke strengt nød­ven­digt at bruge en fon­du­e­gryde, men det bli­ver let­tere og til­fø­jer en for­nem­melse af stil. Hvis du bru­ger en almin­de­lig gryde, kan du lægge en gril­l­hand­ske på bor­det og sætte gry­den på den, når cho­ko­la­den er smel­tet. Cho­ko­la­den kan køle af ret hur­tigt , hvis den er i en almin­de­lig gryde. Hvis du der­i­mod bru­ger en fon­du­e­gryde med en lille sprit­f­lamme under, bli­ver cho­ko­la­den holdt dej­lig varm og smel­tet meget længere.

Med hen­syn til emner, der kan dyp­pes i cho­ko­la­den, så er der frit valg. Mange kan godt lide bagte ting såsom brow­nies, sand­kage, skum­fi­du­ser eller lady­fin­gers (ita­li­en­ske småka­ger). Frisk frugt som jord­bær, pære eller banan er også roman­tisk og en smule sun­dere. Og som altid er tør­ret frugt som abri­ko­ser eller større styk­ker kan­di­se­ret inge­fær også et godt udgangspunkt.

 • 350g mørk chokolade
 • 225g piske­fløde
 • et nip salt
 • Noget til at dyppe i cho­ko­la­den (jord­bær, bananstyk­ker, tør­ret abri­kos, kan­di­se­ret inge­fær, pære– eller æblestykker)
 1. Varm flø­den lang­somt op ind­til der kom­mer små bob­ler på over­fla­den og det koger roligt. Til­føj cho­ko­la­den og pisk ind­til det er rørt ud
 2. Flyt straks cho­ko­la­de­blan­din­gen over i en varm fon­du­e­gryde eller ser­ver direkte fra den almin­de­lige gryde
 3. Anret frugt– og kage­styk­ker på et fad eller tal­ler­ke­ner rundt om cho­ko­la­de­gry­den. Brug en bam­bu­spind, en fondue-, fiske– eller salat­gaf­fel til at dyppe frugt– og kage­styk­kerne i den varme, smel­tede flø­de­cho­ko­la­de­blan­ding. Spis det med det samme.

Hvis fon­duen begyn­der at føles hård, til­fø­jes der en spi­se­ske­fuld piske­fløde og røres rundt. Det kan strække por­tio­nen en smule, men til sidst bli­ver det nød­ven­digt at varme gry­den op igen eller starte på en ny grydefuld.

Vari­an­ter

Til­føj 1–2 spi­se­ske­fulde Bailey’s Irish Cream til cho­ko­la­de­blan­din­gen. Andre likø­rer som Grand Mar­nier, Ama­retto eller Kirsch er lige så lækre.

Til­føj ½ teske­fuld kanel og lidt chili for at få en god mexi­kansk chocolade.

Vani­lie­korn fra en hel vani­lie­stang er også et læk­kert sup­ple­ment til chokoladesmagen.

Et skud espresso­pul­ver kan gøre underværker!

Revet skal fra en appelsin, citron eller anden citrus­frugt giver en let frugts­mag til chokoladen.

Et par teske­fulde kaf­fesirup kan også bru­ges som smagsvariant.

Hvid cho­ko­lade er en god vari­ant, der sam­men med en smule spi­ri­tus eller revet citrus­skal bli­ver himmelsk.

Piske­flø­den kan udblø­des en times tid i for­vejen og mens den var­mes op — det kan give en læk­ker smag. Citron­græs til hvid cho­ko­lade eller en pose Earl Grey-te til mørk cho­ko­lade sma­ger dejligt.

Artik­len er over­sat på bed­ste beskub efter den engelsk­spro­gede ori­gi­nal Cho­co­late Fon­due Recipe @ Sim­ply Recipes

Et overblik over fondue

Som jeg lovede for et stykke tid siden, så har jeg nu for­fat­tet et ind­læg om fon­due. Det bli­ver sik­kert ikke det sid­ste og det er hel­ler ikke det første.

I dette ind­læg kan du læse kort om de for­skel­lige typer fon­due og også få hen­vis­nin­ger til sider med fon­du­e­op­skrif­ter på både engelsk og dansk.

Grund­læg­gende er der fire typer fondue:

 • Olie­fon­due
 • Bou­il­lon­fon­due
 • Oste­fon­due og
 • Des­sert­fon­due

Hver type kan laves på mange for­skel­lige måder, som jeg kort kom­mer ind på læn­gere nede i indlægget.

Oliefondue

Denne fon­du­et­ype, var den før­ste jeg prø­vede og der­for den, jeg i mit hoved for­bin­der med rig­tig fondue.

Hvor­dan gør man?

Varm olien op i en fon­du­e­gryde og skær i mel­lem­ti­den kød, fisk og grønsa­ger i min­dre styk­ker på omkring 2x2x2 cm. Det kan godt betale sig at bruge en elek­trisk fonduegryde.

Hvad skal man passe på?

Den varme olie — spe­ci­elt er de før­ste 5–10 minut­ter ofte ret hek­ti­ske, når man star­ter og olien sta­dig er næsten rygende varm. Lad være med at stikke fin­grene i olien og husk at bruge en gryde, der er lavet til formålet.

Hvad skal man huske?

At fon­du­emad fra den varme olie­gryde kan blive meget fed og meget tung, så det er ofte et godt trick at have en frisk dres­sing og mas­ser af salat som tilbehør.

Kødet kan være alt fra kry­drede kød­bol­ler af svine– eller okse­fars over cock­tail­pøl­ser til kyl­lin­ge­styk­ker, okse­kød i tern og baconsvøbte hot­dog­pøl­ser. Brug fan­ta­sien — det er stort set umu­ligt at ramme for­kert med fondue!

Når det gæl­der grønsa­gerne, er cham­pig­non og cher­ryto­mat en klar favo­rit i den varme gryde. Også her gæl­der det, at fan­ta­sien sæt­ter grænsen.

Bou­il­lon­fon­due

Bou­il­lon­fon­due har den klare for­del, at maden, sma­gen og luf­ten ikke bli­ver helt så fed­tet som en olie­fon­due. Til gen­gæld bli­ver maden nær­mere kogt end stegt og der bli­ver der­for ikke den samme sprøde smag i maden.

Basalt set fun­ge­rer bou­il­lon­fon­due på samme måde som en olie­fon­due. Olien er dog skif­tet ud med enten rød­vin eller vand, der er kry­dret på den eller den anden måde. Kød og grønsa­ger skal koge læn­gere i fon­duen, da den ikke kan opnå samme tem­pe­ra­tur som oliefonduen.

Rød­vin­s­fon­due

Rød­vin­s­fon­due var­mes lang­somt op og kry­dres med et laur­bær­blad og et par peber­korn. Evt. kan der til­sæt­tes grønsags­bou­il­lon­ter­nin­ger i pas­sende mængde.

Mongo­lian Hot Pot

Den asi­a­ti­ske fon­due laves med okse­køds­bou­il­lon, der lige­le­des var­mes lang­somt op. Man kan med for­del slutte mål­ti­det af med at fylde ris– eller glasn­ud­ler i gry­den og lade dem suge den gode bou­il­lon. Even­tu­elt kan nud­lerne bru­ges til nat­mad eller –snack.

Der fin­des gode opskrif­ter med både kyl­ling og okse­kød til hjem­mela­vet bouillon.

Oste­fon­due

Malene har været i Schweiz for flere år til­bage, hvor hun blev intro­du­ce­ret til oste­fon­duen. Basalt set kan alle typer oste bru­ges — val­get afhæn­ger af smagsløg og ostehang.

Oste­fon­due sma­ges til med en eller flere af følgende:

 • salt
 • peber
 • hvid­løg
 • citrons­aft
 • tør hvid­vin
 • mørk øl
 • krab­be­kød
 • evt. lidt mel til at jævne med

Det er pri­mært fan­ta­sien og sam­men­sæt­nin­gen af ost og øvrige ingre­di­en­ser, der sæt­ter græn­serne. Prøv dig frem og hav tål­mo­dig­hed med osten, når den skal smelte. Det kan betale sig at rive osten, såle­des at at der er en større over­flade at varme på.

Til oste­fon­due anbe­fa­ler vi at bruge brød med en god skorpe, så der er noget at tygge på!

Des­sert­fon­due

Cho­ko­la­de­fon­duen er i skri­vende stund nok den mest udbredte des­sert­fon­due her i Dan­mark¹. Der­u­d­over har jeg læst om mok­ka­fon­due og jord­nød­des­mør­fon­due. Den sid­ste, fore­stil­ler jeg mig, er nok klart mest udbredt i USA. Af en eller anden grund. Du må godt spørge hvorfor.

Fløde var­mes op og cho­ko­la­den heri, så kon­si­sten­sen bli­ver dej­ligt fløjls­blød. Cho­ko­la­de­fon­due sma­ger dej­ligt sam­men med bananstyk­ker, jord­bær, kiks, æblestyk­ker, skum­fi­du­ser eller et stykke kage

Cho­ko­la­den kan være både lys og mørk (min. 60%) og even­tu­elt sup­ple­res med Grand Mar­nier, whi­sky eller anden spi­ri­tus. Også her er det kun fan­ta­sien og smagslø­gene, der sæt­ter grænsen.

Hvis du har gode erfa­rin­ger eller andet, du vil dele ud af, er du vel­kom­men til at gøre det i kommentarerne.

Links til sider om fondue:

Fod­no­ter

 1. Jeg har ingen­ting at hænge den vur­de­ring op på udover den mas­sive mar­keds­fø­ring af cho­ko­la­de­fon­du­e­sæt fra blandt andet Inspiration.

Et indlæg om fondue

Fon­due er åben­bart ved at være eller blive in igen. Der er i hvert fald en klar ten­dens i sta­ti­stik­ken for vores blog, hvor de3 mest brugte søge­ord, som sen­der besø­gende ind på vores side er:

 1. dan­sesko — 150 besøg siden 1. okto­ber 2007
 2. fon­due — 105 besøg siden 1. okto­ber 2007
 3. cho­ko­la­de­kage — 74 besøg siden 1. okto­ber 2007.

Cho­ko­la­de­kage har vi alle­rede skre­vet en masse om. Fon­due har vi ikke skre­vet ret meget om, men der lader til at være et behov. Der­for har jeg en plan om, at der snart skal komme et (fyl­dest­gø­rende?) ind­læg her på blog­gen om fondue.

Øverst på listen står der dan­sesko. Vi har hel­ler ikke skre­vet mange ind­læg om dan­sesko — men jeg gæt­ter på, at inter­es­sen for dan­sesko­ene er opstået i kølvan­det på suc­cespro­gram­mer som Vild med Dans, Mere Vild med Dans, I Know What You Dan­ced Last Sum­merog suc­ces­op­føl­ge­ren Vild med Dans III: Megadans!

Hver­ken Malene eller jeg ved noget som helst om dan­sesko — vi ved kun noget om sko, man kan danse i. Hvil­ket i bund og grund vil sige alle sko — måske und­ta­get træsko. Dem skal man passe på med.

Isdans vil jeg slet ikke udtale mig om lige nu. Men det er der andre, der vil.

Glæd dig til at læse om fon­du­et­y­per, fon­du­e­t­ek­nik­ker og ikke mindst ingre­di­en­serne, man kan for­nøje sig med i en fondue.

Ny blender fra KitchenAid

I går kunne vi hente vores nye blen­der fra Kit­che­nAid. En smuk oran­ge­far­vet maskine, der har den gode egen­skab, at man sta­dig kan tale sam­men, mens den kører på fuld drøn. Og jeg skal lige hilse og sige, at fuld drøn er 10.000 omdrej­nin­ger i minut­tet. 500W motor og med mas­ser af plads i kanden.

Vi fik et kon­tant­be­løb i jule­gave og byt­tede der­ef­ter en Zwil­ling Vier Sterne køk­kenk­niv til kon­tan­ter. Det var lige præ­cis nok til at betale for blen­de­ren hos Pix­ma­nia i Frank­rig. De lovede gan­ske vist, at der ikke ville gå mere end et par dage før blen­de­ren ville stå foran vores dør, men der gik nu alli­ge­vel over en uge.

Nu er der klar til blen­der­fest, isknus­ning, smoo­t­hie­kon­struk­tion og sup­pe­frem­stil­ling i stor stil.

KitchenAid Blender Tangerine