Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gel­se.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­er­ne ener­gi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbej­de og ikke mindst leve­re en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­ren­ce, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gel­se om dagen.

Der er sin­dri­ge reg­ler for omreg­ning af for­skel­li­ge akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­la­me Mar­ke­ting og Ørskov Medi­er Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnå­et flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prø­ve at vin­de men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rej­se mod en bed­re sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­li­ge fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­la­de. Der­ef­ter ori­en­te­re­de Ben­te og Anni om reg­ler­ne for måne­dens kon­kur­ren­ce og de var beg­ge iklædt den t‑shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle med­ar­bej­de­re.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T‑shirt med Ørskov i bevæ­gel­se trykt på bry­stet

Det er dej­ligt at arbej­de et sted, hvor kol­le­ga­er­ne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hur­ra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt styk­ke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bed­re held i mor­gen)