Gaver fra haven

I for­å­ret og den tid­li­ge som­mer var Male­ne i gang med at for­be­re­de vores nyer­hver­ve­de have til orgie af far­ver og væk­ster. Der blev flyt­tet jord og sten og bestilt frø på net­tet.

image

Da plan­ter­ne var kom­met op var det en stor ople­vel­se at kun­ne pluk­ke sine egne blom­ster og høste egne grønsa­ger lige uden­for hoved­dø­ren.

image

image

Den mest over­væl­den­de ople­vel­se er måske, at de 3 hok­kai­do­græskar­plan­ter har over­ta­get det meste af ter­ras­sen. Næste år plan­ter vi lige lidt fær­re frø.

image

Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Det­te ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­vær­di og story tel­ling.

For nylig køb­te jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lil­le hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­san­te ske­te først, da jeg vend­te glas­set om og læste på bag­si­den. Læs vide­re “Hon­ning fra Volds­gaard giver ople­vel­ser”

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være spræk­ket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ op mod kan­ten.

Malene studerer en våge i isen.
Male­ne stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget stør­re omfang læn­ge­re ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et styk­ke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et styk­ke is.

Og så lidt bio­lo­gi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­le­ne, der oftest er meget far­ve­strå­len­de tro­pe­fug­le. Her­hjem­me kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt- og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­di­ge at have kame­ra­et frem­me, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lil­le våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
End­nu et bil­le­de af den lil­le isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stil­le på en sten.

Weekend med ild og sværdkamp

Den­ne wee­kend har stå­et i de pri­mi­ti­ve ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingun­ga. Det var Male­nes før­ste ople­vel­se med en spej­der­lejr. Hun kla­re­de den med bra­vour. Jeg er så stolt af hen­de!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spej­der­ne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingun­ga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­den­de at til­brin­ge et døgns tid i hin­an­dens sel­skab.

Som man kan se på bil­le­der­ne her­over, så more­de vi os og til­brag­te en mas­se tid omkring bålet med at lære hin­an­den at ken­de, lave mad over bål, snak­ke gam­le spej­der­hi­sto­ri­er, dis­ku­te­re kla­nens frem­tid og stra­te­gi­en for at få fle­re med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bej­de på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­tak­te os på Face­book, sen­de en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller læg­ge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­ba­ge til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­re­de igen lør­dag efter­mid­dag og brug­te der­på resten af lør­da­gen på at ind­hen­te det ener­gi- og søvnun­der­skud, der var opstå­et efter før­ste uge på arbej­de og en lej­r­tur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­vel­se af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Dan­mark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåe­de at tage en del bil­le­der af de kæm­pen­de kri­ge­re, der ivrigt opild­ne­de til­sku­er­ne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster hav­de en mulig­hed for at for­stå, hvad der fore­gik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­te­ne og kig­ge­de på vikin­ge­smyk­ker, ‑sværd, skjol­de, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desvær­re begynd­te det at reg­ne midt under opto­get, der brag­te en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valg­te at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi hav­de (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev eni­ge med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Museumsture til Ringkøbing-Skjern Museum

Vi har købt et års­kort til Ring­kø­bing-Skjern Muse­um og der­for har vi nu ube­græn­set adgang til alle muse­ets besøgs­ste­der resten af 2009.

I feri­en har vi besøgt tre af muse­ets afde­lin­ger, nem­lig Dejb­jerg Jer­nal­der, Bunds­bæk Møl­le og Ring­kø­bing Muse­um. Bil­le­der­ne her­un­der er fra Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der.

Bunds­bæk Møl­le har en udstil­ling om natio­na­le og regio­na­le tra­di­tio­ner året rundt med for­kla­rin­ger på deres oprin­del­se og betyd­ning. Det var stærkt fasci­ne­ren­de at lære om hvor­for det hed­der “at maje sig ud”, om nytårs­fort­sæt­ter, og om oprin­del­sen for bl.a. Mors og Fars dag. Alt i alt en udbyt­te­rig tur, der gjor­de os klo­ge­re.

Gåtu­ren rundt i Bjør­ne­mo­sen ud til Rak­ker­hu­set var lige hvad vi træng­te til efter fle­re timers tra­ven rundt i udstil­lin­ger­ne om rak­ker­ne hhv. tra­di­tio­ner­ne.

Vi kan anbe­fa­le at tage en tur til Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der og tage mad­kur­ven med — for der er risi­ko for at nå at bli­ve sul­ten inden turen går hjemad igen.

Vi hav­de kun en time til­ba­ge inden luk­ke­tid til at nå at besø­ge Dejb­jerg Jer­nal­der og gik der­for hur­tigt igen­nem udstil­lin­gen om Dejb­jerg-vog­nen og livet i jer­nal­de­ren (ca. 500 f.Kr. til ca. 1.050 e.Kr.) og besøg­te leven­de­gø­rel­sen af lands­by­en.

En lil­le pige sad og lave­de ler­tøj og vi spurg­te hen­de, hvad det skul­le bru­ges til. Hun for­stod ikke dansk og tal­te kun tysk. Hun for­tal­te, at hun holdt en uges ferie i lands­by­en sam­men med sin fami­lie.

Det er åben­bart udbredt at tage til Dejb­jerg og hol­de som­mer­fe­rie dér, for det gik op for os, at samt­li­ge 5 fami­li­er, der boe­de i lands­by­en var tyske.

Et af måle­ne for det­te års som­mer­fe­rie var at besø­ge nog­le af vore loka­le attrak­tio­ner og vi kan nu med stolt­hed sæt­te kryds ud for mindst 3 af dem.

Har du besøgt et lokalt muse­um i din ferie?

Hjemtur fra Nynäshamn, feriebilleder #6

Vores tur hjem fra Nynäs­hamn har det taget et par dage at kom­me over. Der­for får I først nu bil­le­der­ne fra man­da­gens hjem­tur gen­nem det sven­ske land­skab.

Vi kør­te til Göte­borg, sej­le­de til Fre­de­riks­havn og over­nat­te­de hos Bir­te og Niels.

Dagen efter læn­se­de vi hin­d­bær- og sol­bær­bu­ske­ne, plyn­dre­de tomat­plan­ter­ne og tog et par roser i lom­men for så at køre mod Ring­kø­bing.

Vi var godt træt­te og mæt­te af ind­tryk og klar til at slap­pe af med 1½ uges ophold i og omkring Ring­kø­bing.

Feriebilleder #5

Vores sid­ste hele dag på ferie i Sve­ri­ge brug­te vi på at gå en tur i Käring­bo­da Natur­re­ser­vat, der lig­ger ikke så langt fra Nynäs­hamn.

Dagens vig­tig­ste lek­tie må være, at man skal være var­som med mad på tube!

Og husk at kon­trol­le­re arme, ben, arm­hu­ler og i øvrigt resten af krop­pen, når du har været en tur i sko­ven. Man ved aldrig, hvor man­ge sko­v­flå­ter, man kan slæ­be med hjem.

Langt ude på spid­sen af en halvø i den sven­ske skær­gård kan man godt opgi­ve at par­ke­re ulov­ligt. Vi mød­te en par­ke­rings­vagt yderst på Torö. Torö er i øvrigt mæg­tigt kede­lig, med min­dre man har adgang til alle de afspær­re­de områ­der eller er på vej til Ojö/Landsort. Vi kan ikke anbe­fa­le yder­spid­sen af Torö som turist­mål — men den skul­le efter sigen­de være et vig­tigt svensk sur­fer­om­rå­de. Vi så ingen sur­fe­re, så hvem ved…

I mor­gen ven­der vi snu­den hjemad mod Ring­kø­bing igen, men hold øje med blog­gen her — vi ven­der sik­kert til­ba­ge med fle­re rej­se­er­fa­rin­ger fra ind- og udland.

Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at ople­ve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtal­te Gam­la Stan.

Det var desvær­re ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­li­ge mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­den­de udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­hol­de inter­es­sen for pen­ge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­ren­de at læse histo­ri­ske fak­ta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-sed­del fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det koste­de 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veks­le til een søl­le dol­lar. Stak­kels tyske bor­ge­re, der har spa­ret op.

Vi vil ger­ne anbe­fa­le Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gam­la Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem sto­re dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå for­bi alle mon­trer­ne. Og hvis man ikke kan hol­de inter­es­sen fan­gen af “det voks­ne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og vir­ke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­ra­et med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­der­ne og tek­sten, som vores gui­de Pel­le love­de os. I skri­ven­de stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fa­le turen til alle, der har lyst til at prø­ve at sej­le kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sid­ste.

Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­el­le ind­tryk, vi ger­ne vil give vide­re.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at kom­me til at bo på et hotel­væ­rel­se, hvor der er plads til at køre køre­sto­le ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­li­ge boli­ger…

Følg med her på blog­gen og få fle­re ind­tryk direk­te fra Nynäs­hamn, Sve­ri­ge.