I dag er jeg blevet onkel

I dag er jeg ble­vet onkel. Hur­ra! 🙂

Jakob og Hele­na er i dag ble­vet for­æl­dre til en lil­le pige. Så nu slut­ter ung­dom­men og for­æl­d­re­li­vet tager over. Plud­se­lig skal de til at væn­ne sig til at være tre i ste­det for blot to. De skal til at cen­tre­re deres eget liv omkring den lil­le ny. Og resten af fami­li­en kom­mer nok hel­ler ikke uden om at foku­se­re på prin­ses­sen. Hun skal nok bli­ve for­kælet. Også selv om for­æl­dre­ne sik­kert vil gøre hvad de kan for at bestem­me, hvad hun skal spi­se, have i gave, have lov til, osv.

Og jeg skal være onk­len, der for­tæl­ler røver­hi­sto­ri­er og dår­li­ge vit­tig­he­der. Det er noget af et for­vent­nings­pres at leve op til, så jeg må hel­le­re øve mig alle­re­de nu:

Hvad er det, der går og går og ingen veg­ne kom­mer? Et ur.

Det er en drøj start, men jeg er også nødt til at pas­se på næsen: Hvis man for­tæl­ler dår­li­ge vit­tig­he­der er man til­sy­ne­la­den­de i fare for at få tæv!

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re dår­li­ge vit­tig­he­der i disci­pli­nen Onkel-træ­ning. Ind­til da, kan du for­nø­je dig med Connery.dk’s sam­ling af dår­li­ge vit­tig­he­der. Og husk, at hvis du har en dår­lig vit­tig­hed, så er du vel­kom­men til at skri­ve den i kom­men­ta­rer­ne!