Månedsarkiv: november 2008

Dagens palindrom

Jeg har lige med glæde gen­læst det palin­drom, der duk­kede op i mit hoved en tid­lig sen­som­mer­mor­gen: Skal du ud, laks?

I dag har jeg hen­tet under­hold­nin­gen hos Elkan.dks store palin­drom­sam­ling og brin­ger dagens palin­drom: Amok-igle red­der elg i koma.

Du kan læse mere om palin­dro­mer på Wikipe­dia eller på palindromer.dk

Til­fø­jelse! Et bonus­pa­lin­drom: Male­nes ene lam. Hen­tet fra den usor­te­rede og ucen­su­re­rede palin­drom­li­ste hos Elkan.

Vesterhavet

I dag ville jeg ønske, at jeg havde haft et kamera med. Eller at jeg kunne have haft jer med!

Lige efter arbejde gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stille ned. Bøl­gerne bru­sede ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­tede med armene og fik en masse måger til at flyve. Jeg luk­kede øjnene og lyt­tede til bøl­gerne. Jeg stod på en høj klit og spej­dede ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­lede. Jeg fik tårer i øjnene. Jeg fik bob­ler i maven af glæde. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­riet, de vilde skyer og den pink­far­vede hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vesterhavet…

En rettelse til Bayesian Top Title Learning plugin

Jeg har lige lavet en ret­telse til WordPress-pluginet, der hed­der Bay­esian Top Title Lear­ning (BTTL). Det lig­ger nu i vores menu i højre side og viser en række ind­læg, der kan være inter­es­sante i for­hold til det eller de ind­læg, der bli­ver vist lige nu.

For­fat­te­ren, Greg Ver Steeg, har skre­vet en lang PDF om hvor­dan han bru­ger et Bay­esi­ansk net­værk til at træne et plu­gin til at vise de mest inter­es­sante ind­læg frem. Jeg syn­tes det lød spæn­dende og instal­le­rede det her på http://hoeyerkold.dk

Jeg fandt imid­ler­tid et pro­blem, da plu­gi­net ikke ville linke kor­rekte til de ind­læg, der blev vist frem. Jeg skyndte mig at rette fejlen og sende Greg en opda­te­ring. Hvis du ikke kan vente på at der kom­mer en opda­te­ret udgave af BTTLWordPress.org, så kan du jo selv lave den samme ret­telse (det kræ­ver een linie).

På linie 50 ret­ter du føl­gende link:
... href="wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

til føl­gende:
...href="'.get_bloginfo('url').'/wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

På godt dansk: til­føj kodestum­pen get_bloginfo('url'), så der bli­ver hen­vist til den mappe, hvor BTTL ligger.

Det var dagens nør­dede indslag. Tak for nu.

Update: Greg har opda­te­ret BTTL på sin hjem­meside. Jeg har down­lo­a­det og instal­le­ret den nye ver­sion her på siden.

En demonstration af BeatBearing og C3 Loops fra NordiCHI 2008

Peter Ben­nett, som jeg tid­li­gere har omtalt (se neden­stå­ende hen­vis­nin­ger), har lige udgi­vet et par videoer fra Nor­di­CHI 2008. Den ene video er hans opta­gel­ser af Rikard Lin­dells DJ og VJ-applikation C3 Loops, der vha. cir­ku­lære fin­ger­be­væ­gel­ser kan zoome ind og ud på det til­sy­ne­la­dende uen­de­ligt store “skrivebord”/miksermiljø. Jeg brugte en del tid på at lege med C3 Loops. Det vir­ker fedt og over­be­vi­sende og ikke mindst så invi­te­rer det til at under­søge, hvor­dan bru­ge­ren arbej­der med et uen­de­ligt stort arbejds­om­råde i mod­sæt­ning til det, vi ken­der i dag fra både MacOS, Win­dows og de Linux-grænseflader, jeg ken­der til.


C3 Loops demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Men det vir­ke­ligt inter­es­sante — set fra et selv­for­her­li­gel­ses­per­spek­tiv(!) -  er at Peter også har klip­pet en lige godt 4 minut­ter lang film sam­men, hvor man kan se Anders Mik­kel­sen, Rikard Lin­dell og jeg lege med og dis­ku­tere BeatBearing.

Det er helt tyde­ligt at se, hvor­dan Beat­Bea­ring kan være med til at gøre elek­tro­nisk musik til en langt mere legende ople­velse. Vi for­sø­ger endda (til­sy­ne­la­dende) at gen­skabe New Orders super­hit “Blue Mon­day” vha. Beat­Bea­ring. Kig med, grin med og leg med.


Beat­Bea­ring inte­r­a­ctive demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Se videoen af mig, der spil­ler på Beat­Bea­ring [via Pete’s Sonic Art Research Blog]

Dagens Gode Råd: Få Euromaster til at sende dine dæk

Malene har lige opda­get en for­del ved at handle med en lands­dæk­kende kæde: Euro­ma­ster (dæk­spe­ci­a­li­sterne) kan sende dine dæk til et andet sted i lan­det, hvis det er nød­ven­digt. De skri­ver ikke selv noget om det.

Vi har netop lige selv hen­tet vores vin­ter­dæk i Århus for at køre dem tværs over Jyl­land og få dem opbe­va­ret i Ring­kø­bing i ste­det. Det for­talte de os så i Ring­kø­bing, at det kunne de da have kla­ret for os.

Der­for brin­ger vi her det gode råd videre: Lad være med selv at have bøv­let med at fragte dine dæk. Brug spe­ci­a­li­sterne. De har alli­ge­vel stordriftsfordelene.

(Dette ind­læg er IKKE spon­se­ret af Euromaster)

Ringkøbing Fjord på en vindstille solskinsdag

2–3 gange om ugen løber jeg en tur. Halv­de­len af ruten går langs fjorden.

For knap to uger siden var vej­ret sim­pelt­hen så smukt, at jeg var tæt på at tude — men der skal nu hel­ler meget til :-) Det er øje­blikke som disse, som gør, at jeg er glad for at være flyt­tet til Ring­kø­bing. Væk fra Tilst og Bilka-land og ikke mindst den tra­fik­ke­rede Viborgvej.

Tænk at være så pri­vi­li­ge­ret, at der 5 min. fra ens hjem kan se sådan ud på en klar efterårsdag!

 

Ulrik tog bil­le­derne fre­dag d. 31. okto­ber, da Maria var på besøg med Ida og Aksel. En helt fan­ta­stisk dag at gå en tur langs fjorden!

The Unfinished Swan — et nyt spil til Nintendo Wii

Det er længe siden vi sidst har skre­vet om Nin­tendo Wii. Lige for tiden er den ikke meget tændt — men mon ikke det kom­mer, når de kolde og mærke afte­ner nu er her. Jeg snub­lede nær­mest over en begej­stret for­om­tale til et kom­mende spil til Wii.

Det kom­mende spil The Unfi­nis­hed Swan er et skyde-og-find-vej-ud-af-labyrinten-spil. Det vil sige, at det træk­ker på de klas­si­ske sky­de­spil i før­ste per­son (Duke Nukem, Doom, Wol­fenstein, Quake, etc.), hvor det dybest set hand­ler om at finde ud af en “labyrint” (et gam­melt hus, en nazi­fæst­ning, et for­ladt rum­skib, etc.). Blot er der (så vidt jeg kan se på spil­lets dem­ovi­deoer) ingen mon­stre i labyrin­ten. Og til en start er der kun een farve. Enten sort eller hvid.

Som spil­ler er man der­for udsty­ret med en slags paintball-pistol i form af Wii­mo­ten. Den kan sende far­ve­kug­ler afsted i den mod­satte farve, som den labyrint, man befin­der sig i. Det vil sige, at i en sort labyrint sky­der man med hvide kug­ler og omvendt.

Nu gæl­der det om at skyde væg­gene fulde af farve, så man kan skelne dem fra hin­an­den og der­i­gen­nem navi­gere igen­nem labyrin­ten. Lyder det kompliceret?

Jeg er vild med den fly­dende spi­l­op­le­velse (der er også kun to far­ver at vise!) og det super­simple gameplay.

Se mere i videoen her nedenfor.


The Unfi­nis­hed Swan — Tech Demo 9/2008 from Ian Dal­las on Vimeo.

Det er da kre­a­tivt og super­sim­pelt. Og nær­mer sig kunst.

Link til videoen [via Digi­tal Tools]

35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fier, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­lige øje slet ikke kan følge med. Har du eksem­pel­vis nogen sinde set neden­stå­ende før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at ligne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er flere fan­ta­stisk flotte bil­le­der på Smas­hing Maga­zine’s arti­kel om smukke bil­le­der i denne stil.

Bil­le­det er fra Cre­stock [via Smas­hing Maga­zine].

Den årlige julebagedag

Det er snart tid for den årlige jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok blive en dej­lig dag med jule­ka­ger, brændte fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt.

I dag rin­gede Joakim og spurgte bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­rede med julebagedagen?

Der til er der jo kun eet svar, når man er glad for kager: Jo, hvis man er puri­ta­ner! Men som med alt andet, så kan man være ekstre­mist eller mere prag­ma­tisk. Og med maden er vi ret pragmatiske.

Natur­lig­vis skal der kager til, når det er jul. Og den gode mad må vi også gerne spise. Sålænge den inde­hol­der mas­ser af de gode fedt­sy­rer, mas­ser af pro­tein, vita­min og mine­ral og nogle lang­somme kul­hy­dra­ter. Ikke alle de dér raf­fi­ne­rede, lyn­hur­tige sukkerformer.

Men tak fordi du spurgte, Joakim.