Julekalender — 18. december

Nu er der min­dre end 14 dage til­bage til at over­holde dine nytårs­fort­sæt­ter fra sid­ste år — og even­tu­elt finde på nye til 2012. Jeg har aldrig brugt nytårs­fort­sæt­ter, så i ste­det for at tænke over hvad jeg skal holde i 2012, har jeg brugt søn­da­gen på lappe taget på skuret.

Taget blæ­ste af for 14 dage siden under årets før­ste vin­ter­storm. Min nabo rin­gede til mig man­dag mor­gen kl. 08:32 og kunne for­tælle at “dit tag er flø­jet af”. Han er glad for at dra­ma­ti­sere og cho­kere — så da jeg spurgte lidt ind til det, så viste det sig, at det hel­dig­vis kun var tra­pez­ta­get fra sku­ret, der var blæst væk.

Taget bestod af tre læg­ter, der var (nødtørf­tigt) søm­met fast til sku­rets træramme. Oven på de tre læg­ter var der der­ef­ter skruet tra­pez­tag­pla­der, som var behø­rigt skruet på.
 

Alle tre lægter er på plads
Alle tre læg­ter er på plads

Jeg skru­ede de øde­lagte tag­pla­der af læg­terne og gav mig til at save de nyind­købte tra­pez­pla­der til i en pas­sende længde. Under­vejs i save­pro­ces­sen lyk­ke­des det mig at knække den ene­ste neds­try­ger­klinge, jeg havde, så jeg måtte bruge de til­ba­ge­væ­rende klin­ge­stum­per på omkring 12cm længde. Det lyk­ke­des dog ende­lig at komme igen­nem pla­derne og her­ef­ter var det tid til at for­bore hul­ler til skruerne.

Nå, men kom­bi­na­tio­nen af en gen­nem­snit­lig akku-skruemaskine og en kold vin­ter­dag gjorde ikke opga­ven let­tere. Bat­te­ri­erne afla­dede så hur­tigt, at jeg nær­mest løb i pen­dul­fart mel­lem opla­der og trap­pe­stige for at blive fær­dig. Det lyk­ke­des ende­lig (over to wee­ken­der) at få skruet både læg­ter og tag­pla­der fast, så de med ret stor sand­syn­lig­hed bli­ver hvor de er.

Tagpladerne er skruet fast
Tag­pla­derne er skruet fast

Jeg er godt til­freds med decem­ber måneds gør-det-selv-projekt. Næste gang sør­ger jeg for at have en bedre bore­ma­skine og noget var­mere vejr.

Hvil­ket gør-det-selv-projekt har du afslut­tet her i december?