Problemer med Internet Explorer 8 og SU-lån

Da vi jo er i gang med at plan­læg­ge flyt­ning, så er der nog­le prak­ti­ske ting, der skal kla­res inden vores for­bin­del­se til inter­net­tet bli­ver afbrudt — vi tør nem­lig ikke sat­se på, at TDC får flyt­tet vores for­bin­del­se sam­me dag som vi flyt­ter.

Eksem­pel­vis skal der beta­les reg­nin­ger til tiden, juste­res bud­get­ter og ord­nes adres­se­æn­drin­ger for­skel­li­ge ste­der på Inter­spin­det.

Der­u­d­over har jeg i læn­ge­re tid ger­ne haft et ønske om at vide mere præ­cist, hvor lang tid der er til­ba­ge af afbe­ta­lin­gen på mit SU-lån. Der­for begav jeg mig ind på min.su.dk for at se, om jeg kun­ne bli­ve gui­det vide­re i min jagt på de oplys­nin­ger.

Det tog mig omkring 10–15 klik rundt på for­skel­li­ge sider (efter at være log­get ind med digi­tal sig­na­tur) for at fin­de ud af, at jeg skul­le over på Borger.dk (den nye og smar­te side med adgang til alle offent­li­ge digi­ta­le løs­nin­ger) for der­i­gen­nem at fin­de frem til Øko­no­mi­sty­rel­sens sider med infor­ma­tion om mit stu­di­elån

Der bli­ver jeg mødt med føl­gen­de besked, når jeg for­sø­ger at log­ge ind:

Et skærmbillede af Borger.dk/su-laan efter at jeg har logget ind
Et skærm­bil­le­de af Borger.dk/su-laan efter at jeg har log­get ind

For det før­ste kan jeg ikke lade være med at se, at der er en sta­ve­fejl (“Ej øje­blik”) men der­ef­ter går det op for mig, at syste­met aldrig kom­mer vide­re. Jeg er på det tids­punkt over­be­vist om, at det skyl­des, at jeg bru­ger den nye­ste udga­ve af Inter­net Expl­o­rer, nem­lig udga­ven Inter­net Expl­o­rer 8 som i skri­ven­de stund ikke har mere end 14 dage på bagen.

Der­for skyn­der jeg mig at gå i gang med at for­fat­te det­te ind­læg for at for­tæl­le andre, at der kan være pro­ble­mer. Men under­vejs i pro­ces­sen går det op for mig, at der mulig­vis er en gyl­dig, tek­nisk grund til at syste­met ikke vir­ker. Og ikke bare for mig for­di jeg bru­ger Inter­net Expl­o­rer 8.

Borger.dk viser en statusbesked om midlertidige problemer med digital signatur.
Borger.dk viser en sta­tus­be­sked om mid­ler­ti­di­ge pro­ble­mer med digi­tal sig­na­tur.

Nu vil jeg til gen­gæld ven­te og håbe på, at Borger.dk får styr på pro­ble­mer­ne med digi­tal sig­na­tur, så jeg kan få fat på de oplys­nin­ger, jeg ger­ne vil have inden vi skal flyt­te.