Carpe diem!

I for­bin­del­se med flyt­ning, så kom­mer man jo til at ryd­de op…
Jeg fandt en sed­del i mine gem­mer fra et af mine utal­li­ge job­kur­ser. En rig­tig car­pe diem histo­rie:

Fore­stil dig en bank, der hver mor­gen ind­sæt­ter 86.400 kr. på din kon­to. Den over­fø­rer ikke sal­do­en til næste dag. Hver aften slet­tes det  beløb, du ikke har for­må­et at bru­ge i løbet af dagen.

Hvad vil­le du gøre…? Træk­ke hver en kro­ne ud selv­føl­ge­lig!

Vi har alle sådan en bank… den kal­des TID! Hver mor­gen sæt­tes der 86.400 sekun­der ind på kon­to­en. Hver aften afskri­ver ban­ken — som tab — det du ikke har for­må­et at inve­ste­re i gode for­mål. Sal­do­en over­fø­res ikke til næste dag. Der er ikke mulig­hed for at træk­ke over. Hver dag åbnes en ny kon­to til dig. Hver aften bli­ver sal­do­en slet­tet.

Hvis du ikke får brugt dagens ind­skud, er tabet dit. Der er ingen vej til­ba­ge. Der er ingen mulig­hed for at spa­re op til i mor­gen. Du skal leve nu for det ind­skud du har fået i dag. Inve­ster det, så du får opti­malt udbyt­te i hel­bred, lyk­ke og suc­ces.

Få mest ud af dagen i dag.

For at for­stå vær­di­en af et år — spørg en stu­de­ren­de, som skal gå en klas­se om.
For at for­stå vær­di­en af en time — spørg to elsken­de, som ven­ter på at mødes.
For at for­stå vær­di­en af et minut — spørg en per­son, som ikke nåe­de toget.
For at for­stå vær­di­en af et sekund — spørg en per­son, som lige har und­gå­et en ulyk­ke.
For at for­stå vær­di­en af et mil­li­se­kund — spørg en per­son, som vandt sølv ved de Olym­pi­ske Lege.

Værds­æt hvert øje­blik du har! Og værds­æt det end­nu mere, ved at dele tiden med én, som er noget gan­ske sær­ligt for dig — én som er til­stræk­ke­lig spe­ci­el for dig til at dele din tid med.

Og husk,  at tiden ikke ven­ter på nogen! I går er histo­rie. I mor­gen er et myste­ri­um. Dagen i dag er en gave — lev den i dag!