Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjyl­land

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­la­me for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sun­de Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af det­te og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i fle­re år frem­over). I uge 21 er tema­et Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil ople­ve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­e­ne frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lan­ge sand­stran­de eller mærk hedens spe­ci­el­le atmos­fæ­re på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur dan­ne ram­men om din akti­ve ferie.

Du væl­ger selv om du vil føl­ge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lan­ge van­dre­tu­re med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de man­ge arran­ge­re­de ture i uge 21. Van­dre­sti­er igen­nem stor­slå­et natur med rigt plan­te- og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­bel­se. Til dig med lyst til at sli­de på van­dre­støv­ler­ne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lan­ge van­dre­tu­re.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjor­de og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt ret­te sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­er­ne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­di­ge natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sen­de og bero­li­gen­de for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­ri­en. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skri­ve til mig i kom­men­tar­fel­tet.

Der­u­d­over er der temau­ger­ne

  • Fiske­ri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fug­le i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til dis­se kom­mer sene­re, men du kan læse om uger­ne på qualitytime.dk.

Problemer hos Økonomistyrelsen med digital signatur, del II

For et styk­ke tid siden skrev jeg her på blog­gen om pro­ble­mer­ne med at få adgang til Øko­no­mi­sty­rel­sen. Jeg har mod­ta­get end­nu et brev fra Øko­no­mi­sty­rel­sen, hvor de skri­ver føl­gen­de:

Tak for din mail.

Vi har desvær­re kon­sta­te­ret, at den­ne fejl opstår hos man­ge lån­ta­ge­re. Vi kan desvær­re ikke fin­de fejl­en, men arbej­der på en løs­ning.

Det er muligt at log­ge på efter gen­tag­ne for­søg. Vi bekla­ger meget pro­ble­mer­ne.

Vi kan desvær­re ikke oply­se hvor­når pro­ble­mer­ne bli­ver løst.

Med ven­lig hil­sen,
Sus­an­ne Vil­helm­sen

En egent­lig i bund og grund ned­slå­en­de besked med et par opløf­ten­de punk­ter: Det kan lade sig gøre at log­ge ind efter gen­tag­ne for­søg. Og hvis ret skal være ret, så må jeg også hel­le­re for­tæl­le, at det nu er lyk­ke­des mig at kom­me igen­nem til Stu­di­elån-ser­vi­cen og tjek­ke, hvad jeg sta­dig skyl­der den dan­ske stat for at have læst på uni­ver­si­te­tet i 5 år.

Med andre ord, hvis du har pro­ble­mer med at log­ge ind, så er der til­sy­ne­la­den­de ikke andet at gøre end at prø­ve igen. Og igen. Og igen. Ind­til det lyk­ke­des at slip­pe uden om den kede­li­ge “Ej øje­blik”.