Påskeudstillinger i Region Nord

I går og i dag har vi besøgt mine for­æl­dre v/ Brøn­der­s­lev. De tog os med på en af de utal­li­ge påskeud­stil­lin­ger, der er i Region Nord hvert år. Vi kør­te en tur til Man­na for at se udstil­lin­gen i Her­re­gårds-Gal­le­ri­et Gam­mel Ham­mel­mo­se.

Malene på trappen udenfor hoveddøren på Gl. Hammelmose
Male­ne på trap­pen uden­for hoved­dø­ren på Gl. Ham­mel­mo­se

Vi und­lod at tage bil­le­der inde i gal­le­ri­et men vil lige vise jer enkel­te moti­ver fra her­re­går­den. Jet­te & Per Gantzhorn har kun gal­le­ri i her­re­går­dens gemak­ker i tre uger hvert for­år. Det bety­der, at de tøm­mer deres egne stu­er, ord­ner væg­ge­ne, invi­te­rer kunst­ner­ne inden­for — som så ham­rer søm og des­li­ge i væg­gen — for der­ef­ter at hol­de kunst­ud­stil­ling i tre uger. Der­ef­ter hen­ter kunst­ner­ne (og even­tu­el­le købe­re) så kunst­vær­ker­ne før væg­ge og gul­ve igen får en over­ha­ling og møb­ler­ne hen­tes frem fra lof­te, kam­re og andre gem­me­ste­der. Der­ef­ter går der ca. 9 måne­der inden det hele star­ter igen.

Bent Jessens stenskulpturer smiler os i møde ved herregårdens hoveddør.
Bent Jes­sens efter­tænk­som­me sten­skul­p­tu­rer glor os i møde ved her­re­går­dens hoved­dør. Det er ham her, Male­ne kig­ger på på det oven­stå­en­de bil­le­de.

Sådan har det nu været i 12 år. I stu­e­e­ta­gen ved pen­ge­kas­sen og som vel­komst sid­der Jet­te Gantzhorn og tager hjerte­ligt imod gal­le­ri­gæ­ster­ne og for­tæl­ler dem, hvil­ke kunst­ne­re der i dag er til ste­de. I den nyre­stau­re­re­de fan­ge- og vin­kæl­der under­hol­der Per Gantzhorn med histo­ri­er om indret­ning, restau­re­ring og smags­prø­ver på årets kunstvin. Vinen har en unik eti­ket, der er desig­net af een af årets kunst­ne­re, så hvert år kan man få en unik ople­vel­se med sig hjem.

Vi blev impo­ne­ret af Hans Chri­sti­an Thom­sens sprag­le­de og liv­li­ge bil­le­der, men kan desvær­re ikke vise nogen frem. Han er fra Sil­ke­borg og har udstil­let fle­re gan­ge i både ind- og udland kun­ne vi erfa­re, så måske er det ikke sid­ste gang, vi har set noget af ham.

Lad mig lige slut­te af med en lil­le detal­je, som er ken­de­teg­nen­de for udstil­lin­gen på Gl. Ham­mel­mo­se: en hånd­fuld kug­ler i for­skel­li­ge stør­rel­ser, der svøm­me­de rundt i spring­van­det. Det er sådan en detal­je, der fri­ster os til at kom­me igen næste år for at se, hvad Per og Jet­te Gantzhorn har fun­det på til 2010.

Metalkuglerne svømmede rundt i springvandet uden for Gl. Hammelmoses hoveddør.
Metal­kug­ler­ne svøm­me­de rundt i spring­van­det uden for Gl. Ham­mel­mo­ses hoved­dør.

Hvis du er et sted i Region Nord i påske­da­ge­ne, så tag chan­cen og besøg en påskeud­stil­ling. Iføl­ge Nord­jy­ske er der mere end 100 udstil­lig­ner i påske­da­ge­ne. Det vil sige, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at der er noget for enhver smag.