Forelsket i en vampyr

Vi var i Ring­kø­bing Bio i fre­dags og se ung­doms­vam­py­r­fil­men Twi­light. Det vil­le nok ikke være en film, som vi var taget ind at se, men Ulrik skul­le have sin før­ste kioskvagt og jeg tog med for at se fil­men.

Fil­men hand­ler om Bel­la, der flyt­ter fra Arizo­na til sta­ten Was­hin­g­ton og bli­ver dra­get af en mær­ke­lig fyr på det nye gym­na­si­um og han af hen­de. De bli­ver selv­føl­ge­lig kære­ster, men kan det lade sig gøre, når den ene er en vam­pyr?

Jeg må indrøm­me, at det er en film, jeg godt kun­ne fore­stil­le mig at se igen på DVD. For det før­ste var det super­flot­te bil­le­der hele fil­men igen­nem og for det andet blev en af hoved­rol­ler­ne spil­let af en for mig helt ukendt sku­e­spil­ler — Robert Pat­tin­son. Ikke siden Leo­nar­do DiCaprio, i Baz Luhr­mans Romeo & Juli­et, er jeg fal­det så pla­dask for en karak­ter på film! Der var bare så meget karis­ma over den knægt!!

Jeg glæ­der mig til at se mere til ham!