Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at kom­me på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­den­de Inder­næd, alt­så.

I går rin­ge­de jeg og tal­te med TDC Sup­port for at få dem til at hjæl­pe mig, da der til­sy­ne­la­den­de ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lave­de en afta­le med den rare TDC-sup­por­ter (som det viste sig, at jeg hav­de gået i fol­ke­sko­le sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skul­le der være kom­met en TDC-tek­ni­ker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvi­le nat­ten over (alt­så rou­te­ren), så vil­le den plud­se­lig ger­ne være med til at ser­vi­ce­re os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begyn­de at blog­ge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blog­ge om. Læs med her på blog­gen!

Knæknavneord på sprogmuseet

Del­te ord (eller sam­men­sat­te ord) har en ten­dens til at sprin­ge i øjne­ne hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg den­ne arti­kel på Sprog­mu­se­et om nav­ne­ord, der knæk­ker.

Jeg ved ikke, om det er for­di orde­ne bli­ver alt for lan­ge og ikke er i stand til at hol­de sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er for­di det er meget let­te­re at over­skue kor­te ord, når man skal sta­ve til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­si­ge ved artik­len var nok, at de også hav­de fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drik­ke den slags? Jeg vil hel­le­re have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­se­et [via Blog­bog­sta­ver]