Kære Dagbog…

Vi har jo valgt at skri­ve et blo­gind­læg om dagen, hvil­ket bety­der, at vi hver skal skri­ve et ind­læg hver anden dag.

I den­ne tid er jeg rime­ligt hængt op arbejds­mæs­sigt, så det kan være ret svært at sæt­te sig ned og tæn­ke kre­a­ti­ve tan­ker og lave inspi­re­ren­de ind­læg.  Sæt­nin­gen:

Åh, det er min tur til at skri­ve blo­gind­læg i dag!”, efter­fulgt af et: “Hvad skal jeg dog skri­ve om?!”

…er røget ud af min mund nog­le gan­ge efter­hån­den. Jeg kun­ne da også bare skri­ve en mas­se ind­læg, som kun­ne lig­ge og ven­te. Men sådan er jeg ikke ind­ret­tet. Jeg vil ger­ne skri­ve dag­bogsind­læg. For­tæl­le hvad jeg har ople­vet eller lavet. Det er bare ikke altid, at ens hver­dag er det mest ophid­sen­de at for­tæl­le om. Og det er begræn­set, hvor per­son­lig jeg har lyst til at være her på blog­gen. Der­for kan det nemt bli­ve over­fla­disk…

Lidt rode­de tan­ker fra en pt. rodet hjer­ne…