Sig farvel til Internet Explorer 6

Som en bevidst web­ud­vik­ler og ‑nørd er jeg nødt til at hen­vi­se til Søren Hug­ger Møl­lers side om at opgra­de­re Inter­net Expl­o­rer 6 til enten ver­sion 7 eller 8.

Inter­net Expl­o­rer 6 er fra 2001, og er i dag for­æl­det på man­ge områ­der. Inter­net Expl­o­rer 6 har pro­ble­mer med at vise moder­ne web­s­i­tes og er også bag­ud sik­ker­heds­mæs­sigt.

via drop-ie6.dk — Sig far­vel til Inter­net Expl­o­rer 6.

Latterfremkaldende læsning i Politiken

Jeg er i gang med at læse mig igen­nem en stor mæng­de tryk­te udga­ver af omni­bus­a­vi­sen Poli­ti­ken, som jeg har gemt siden som­me­ren 2008 (ja, jeg er dår­lig til at læse mine avi­ser!). I den for­bin­del­se er jeg nu kom­met til Nils Thor­sen og Keld Hybels rej­se­be­ret­ning “Jor­den rundt i fire dage”.

D’her­rer Thor­sen og Hybel er jour­na­li­ster på Poli­ti­ken. Par­ret fik et beske­dent beløb, et antal arbejds­da­ge og opga­ven: Find ud af, hvad det gør ved men­ne­sket at rej­se. De kom til­ba­ge med den sur­re­a­li­sti­ske rej­se­be­ret­ning i tre kapit­ler. De skal huske den jour­na­li­sti­ske vin­kel, der består de tre sæl­gen­de fak­to­rer: Almin­de­li­ge men­ne­sker, kend­te ansig­ter og sex.

På nuvæ­ren­de tids­punkt mang­ler jeg sta­dig at læse tred­je del af histo­ri­en, men alle­re­de nu har jeg under­trykt en hel del lat­ter­ud­brud. Det skul­le jo nødigt hed­de sig, at Poli­ti­ken er lat­ter­væk­ken­de læs­ning 🙂

Hvis nogen er i tvivl om, at vi er ovre i den sati­ri­ske gen­re, så kan jeg hjæl­pe med at skri­ve, at Keld Hybel er een af de faste for­fat­te­re til spal­ten Ugen, der gik i Poli­ti­ken. Lige­som Huxi Bachs Uge­revy på DRs P3, så er Ugen der gik et sati­risk blik på ugens mest frem­træ­den­de eller betyd­nings­ful­de begi­ven­he­der. Nils Thor­sen har desvær­re ikke tid­li­ge­re været på min radar.

Jeg kan med stor glæ­de anbe­fa­le rej­se­be­ret­nin­gen Jor­den rundt i fire dage i tre dele.

1. del: Ud med Knud

2. del: Gen­nem glasvæg­gen

3. del: Jeg har aldrig rejst med nogen, jeg kun­ne lide bag­ef­ter