Den Danske Encyklopædi/Den Store Danske — helt gratis på nettet

Jeg har tit tænkt på, at det vil­le være fedt med et læk­kert lek­si­kon. Men jeg gider sim­pelt­hen ikke at have en lek­si­kon­sam­ling på 54 kg, som Den Dan­ske Encykl­o­pæ­di fra Gyl­den­dal. Der­for glæ­der det mig usi­ge­ligt, at før­nævn­te lek­si­kon er kom­met på net­tet til fri afbe­nyt­tel­se. Inspi­re­ret af det bru­ger­sty­re­de Wikipe­dia kan man selv være med til at ska­be ind­hol­det, dog sid­der der en flok på 1100 fri­vil­li­ge eks­per­ter og tjek­ker ind­hol­det før­end det fri­gi­ves.

Iføl­ge Poli­ti­ken er Den Sto­re Dan­ske med sine 161.000 artik­ler alle­re­de stør­re end det dan­ske Wikipe­dia, som ‘kun’ har 103.780 artik­ler.

Tjek beta-ver­sio­nen (test-ver­sion) ud på denstoredanske.dk.